Introduction to Educational Robotics Workshop by BOGATECH, TUMO Stepanakert, Nagorno-Karabakh
22-02 to 13-03-16
BOGATECH Educational Robotics Workshop of NOUTEC conducted the first Introduction to Educational Robotics Workshop at the recently opened TUMO Center for Creative Technologies of Stepanakert. The experience was really great, 24 students worked every day after school with a lot of excitement in a very intensive schedule for more than four hours. During the first week the students were introduced to basic robotics, during the second week they learned advanced programing techniques, switching from sequential programing to State Machine architecture, and finally, during the third week they developed their own projects. The projects of the different groups of students were linked to each other into a common project which they called LIFE because all of them used metaphors about their own life and concerns.

Garbage in the streets happened to be one of their biggest concerns and one group of students developed a tourist walking through the Tatik-Papik sculptures’ park, throwing garbage in the street, and a police warning it not to do so. Another group developed a garbage collector robot and a truck because they were inspired by an old man they wanted to help, since they see him every day picking garbage in the streets very early in the morning from the bus to their school in Shushi, a village close to Stepanakert, and very late in the evening coming back home. A third group developed a sorter to recycle garbage. Another group designed a love story between a girl and a boy. The boy had to impress the girl by going through a difficult path, next they fall in love by watching each other into the eyes, resulting in a happy ending with a sunset and moon rise. Curiously the girls of the group did not like this ending! In fact they designed an ambulance for an alternative sad and more dramatic ending... One fun and very nice thing was that they programed the girl with a two-step simple line follower algorithm and the boy with a proportional one, explaining very well the different walking of the two... A final group of boys initially wanted to design two fighting robots, an Artsakh against an Azeri, but they realized that their story was difficult to fit within the common project and they finally switched to a more constructive idea designing a road builder, because Stepanakert needs to build and renew many of its streets.

It was very impressive to see the passion and energy the students devoted to the workshop after a long school day, they even came during the weekends to work even more. It was also very impressive to see their perseverance to stick to their so creative and imaginative original ideas solving the different self-imposed challenges to better convey their story. The presentation was a big success, all the robots worked very well, and although some students forgot to give explanations during the robots demonstration, due to the anxiety for perfection, the audience understood and perceived very well all the details of the story, the challenges of the programing with its different techniques, the sensors’ control difficulty, and how we can do science with humor and having a lot of fun!

El Taller de Robòtica Educativa BOGATECH de NOUTEC va realitzar el primer Taller d'Introducció a la Robòtica Educativa al recentment inaugurat TUMO Center for Creative Technologies de Stepanakert. L’experiència va ser molt bona, 24 estudiants van treballar cada dia amb molta motivació en un horari mot intensiu després de l’horari escolar durant més de quatre hores. Durant la primera setmana els estudiants van fer una introducció a la robòtica bàsica, durant la segona setmana van aprendre tècniques de programació avançades, passant de la programació seqüencial a l’arquitectura de la màquina d’estats, i finalment, durant la tercera setmana van desenvolupar els seus propis projectes. Els projectes dels diferents grups d’estudiants es van lligar mitjançant un projecte comú que van anomenar VIDA perquè tots ells van utilitzar metàfores fent referència a la seva pròpia vida i preocupacions.

La brossa dels carrers va ser una de les seves grans preocupacions i un grup d’estudiants va desenvolupar un turista passejant pel parc amb les escultures de Tatik-Papik, llençant brossa al carrer, i un policia advertint-li de no fer-ho. Un altre grup va desenvolupar un robot recollidor de brossa i un camió perquè es van inspirar en un home vell que volien ajudar, donat que el veuen cada dia recollint brossa pel carrer molt d’hora al matí des de l’autobús d’anada a l’escola a Shushi, un poble a prop de Stepanakert, i molt tard a la nit en tornar cap a casa. Un tercer grup va desenvolupar un classificador per reciclar la brossa. Un altre grup va dissenyar una història d’amor entre una noia i un noi. El noi tenia que impressionar la noia passant per un recorregut difícil, seguidament s’enamoraven mirant-se als ulls, resultant en un final feliç amb una posta de sol i una sortida de lluna. Curiosament aquest final no agradava a les noies del grup! De fet van dissenyar una ambulància per un final trist i més dramàtic alternatiu... Una cosa divertida i molt bonica va ser que van programar la noia amb un algoritme de rastrejador simple de dues passes i el noi amb un de proporcional, explicant molt bé el diferent caminar dels dos... Un grup final de nois inicialment volia dissenyar dos robots lluitant, un Artsakh contra un Azerí, però es van adonar que la seva història era difícil d’encabir dins del projecte comú i finalment la van canviar per una idea més constructiva dissenyant un robot per pavimentar carrers, perquè Stepanakert necessita construir i renovar molts dels seus carrers.

Va ser mot impressionant veure la passió i la energia que els estudiants dedicaven al taller després d’un llarg dia d’escola, inclús venien els caps de setmana per treballar encara més. També va ser molt impressionant veure la seva perseverança en ser fidels a les seves idees originals tan creatives i imaginatives solucionant els diferents reptes auto-imposats per tal d’expressar millor la seva història. La presentació va ser un gran èxit, tots els robots van funcionar molt bé, i encara que alguns estudiants es van oblidar de donar explicacions durant la demostració dels robots, degut a la ansietat per la perfecció, la audiència va entendre i percebre molt bé tots els detalls de la història, els reptes de la programació amb les seves tècniques diferents, la dificultat del control dels sensors, i com es pot fer ciència amb humor i passant-ho molt bé!


El Taller de Robótica Educativa BOGATECH de NOUTEC realizó el primer Taller de Introducción a la Robótica Educativa en el recientemente inaugurado TUMO Center for Creative Technologies de Stepanakert. La experiencia fue muy buena, 24 estudiantes trabajaron cada día con mucha imaginación en un horario muy intensivo después del horario escolar durante más de cuatro horas. Durante la primera semana los estudiantes hicieron una introducción a la robótica básica, durante la segunda semana aprendieron técnicas de programación avanzadas, pasando de la programación secuencial a la arquitectura de la máquina de estados, y finalmente, durante la tercera semana desarrollaron sus propios proyectos. Los proyectos de los diferentes grupos de estudiantes se ligaron entre sí mediante un proyecto común que llamaron VIDA porque todos ellos utilizaron metáforas haciendo referencia a su propia vida i preocupaciones.

La basura de las calles fue una de sus grandes preocupaciones y un grupo de estudiantes desarrolló un turista paseando por el parque con las esculturas de Tatik-Papik, tirando basura por la calle, y un policía advirtiéndole de no hacerlo. Otro grupo desarrolló un robot recogedor de basura y un camión porque se inspiraron en un hombre viejo que querían ayudar, ya que lo ven cada día recogiendo basura por la calle muy temprano por la mañana desde el autobús de ida a la escuela en Shushi, un pueblo cerca de Stepanakert, y muy tarde por la noche de regreso a casa. Un tercer grupo desarrolló un clasificador para reciclar la basura. Otro grupo diseñó un historia de amor entre una chica y un chico. El chico tenía que impresionar a la chica pasando por un recorrido difícil, seguidamente se enamoraban mirándose a los ojos, resultando en un final feliz con una puesta de sol y una salida de luna. ¡Curiosamente este final no gustaba a las chicas del grupo! De hecho diseñaron una ambulancia para un final triste y más dramático alternativo... Una cosa divertida y muy bonita fue que programaron la chica con un algoritmo de rastreador simple de dos pasos y el chico con uno de proporcional, explicando muy bien el caminar diferente de los dos... Un grupo final de chicos inicialmente quería diseñar dos robots luchando, uno Artsakh y otro Azerí, pero se dieron cuenta de que su historia era difícil de adecuar dentro del proyecto común y finalmente la cambiaron por una idea más constructiva diseñando un robot para pavimentar las calles, porque Stepanakert necesita construir y renovar muchas de sus calles.

Fue muy impresionante ver la pasión y la energía que los estudiantes dedicaron al taller después de un largo día de escuela, incluso venían los fines de semana para trabajar aún más. También fue muy impresionante ver su perseverancia siendo fieles a sus ideas originales tan creativas e imaginativas solucionando los diferentes retos auto-impuestos para expresar mejor su historia. La presentación fue un gran éxito, todos los robots funcionaron muy bien, y aunque algunos estudiantes se olvidaron de dar explicaciones durante la demostración de los robots, debido a la ansiedad por la perfección, la audiencia entendió i percibió muy bien todos los detalles de la historia, los retos de la programación con sus técnicas diferentes, la dificultad del control de los sensores, y cómo se puede hacer ciencia con humor y ¡pasándolo muy bien!

       

Students' final public presentation and demonstration of the LIFE project at TUMO StepanakertStepanakert Robotics Lab with Josep Fargas video by TUMOTUMO Stepanakert Robotics Workshop video by Artsakh TVJosep Fargas in Stepanakert, interview by TUMO

Mariam: The Dreamy Robot Fan

From Aleppo to Stepanakert, interview with Levon
Students course initial exercises at TUMO Stepanakert

160223 TUMO 03.jpg
160223 TUMO 04.jpg
160223 TUMO 05.jpg
160223 TUMO 06.jpg
160223 TUMO 07.jpg
160223 TUMO 09.jpg
160223 TUMO 10.jpg
160223 TUMO 11.jpg
160223 TUMO 12.jpg
160223 TUMO 13.jpg
160223 TUMO 14.jpg
160223 TUMO 15.jpg
160223 TUMO 16.jpg
160223 TUMO 17.mp4
160223 TUMO 18.jpg
160223 TUMO 19.jpg
160224 TUMO 02.jpg
160224 TUMO 03.jpg
160224 TUMO 04.jpg
160224 TUMO 05.mp4
160224 TUMO 06.mp4
160224 TUMO 07.mp4
160224 TUMO 08.mp4
160224 TUMO 09.mp4
160224 TUMO 10.jpg
160224 TUMO 11.jpg
160224 TUMO 12.jpg
160224 TUMO 13.jpg
160224 TUMO 14.jpg
160224 TUMO 15.jpg
160224 TUMO 16.jpg
160224 TUMO 17.jpg
160224 TUMO 18.jpg
160225 TUMO 01.jpg
160225 TUMO 02.jpg
160225 TUMO 03.jpg
160225 TUMO 04.jpg
160225 TUMO 05.jpg
160228 TUMO 01.jpg
160228 TUMO 02.jpg
160228 TUMO 03.jpg
160228 TUMO 04.jpg
Students' final project work in progress

160301 TUMO 05.jpg
160301 TUMO 06.jpg
160301 TUMO 07.jpg
160301 TUMO 08.jpg
160301 TUMO 09.jpg
160301 TUMO 10.jpg
160301 TUMO 11.jpg
160301 TUMO 12.jpg
160301 TUMO 13.jpg
160301 TUMO 14.jpg
160301 TUMO 15.jpg
160301 TUMO 16.jpg
160301 TUMO 17.jpg
160301 TUMO 18.jpg
160301 TUMO 19.jpg
160301 TUMO 20.jpg
160301 TUMO 21.jpg
160301 TUMO 22.jpg
160301 TUMO 23.jpg
160301 TUMO 24.jpg
160301 TUMO 25.jpg
160301 TUMO 26.jpg
160301 TUMO 27.jpg
160301 TUMO 28.jpg
160301 TUMO 29.jpg
160301 TUMO 30.jpg
160301 TUMO 31.jpg
160301 TUMO 32.jpg
160301 TUMO 33.jpg
160301 TUMO 34.jpg
160301 TUMO 35.jpg
160301 TUMO 36.jpg
160301 TUMO 37.jpg
160301 TUMO 38.mp4
160301 TUMO 39.mp4
160302 TUMO 01.jpg
160302 TUMO 02.jpg
160302 TUMO 03.jpg
160302 TUMO 04.mp4
160302 TUMO 05.jpg
160302 TUMO 06.mp4
160302 TUMO 07.jpg
160302 TUMO 08.mp4
160303 TUMO 04.jpg
160303 TUMO 05.jpg
160310 TUMO 08.jpg
160310 TUMO 09.jpg
160310 TUMO 10.jpg
160310 TUMO 11.jpg
160311 TUMO 01.jpg
160311 TUMO 02.jpg
160311 TUMO 03.jpg
160311 TUMO 04.jpg
160311 TUMO 05.jpg
160311 TUMO 06.jpg
160311 TUMO 07.jpg
160311 TUMO 08.jpg
160311 TUMO 09.jpg
160311 TUMO 10.jpg
160311 TUMO 11.jpg
160311 TUMO 12.jpg
160311 TUMO 13.jpg
160311 TUMO 14.jpg
160311 TUMO 15.jpg
160311 TUMO 16.jpg
160311 TUMO 17.jpg
160311 TUMO 18.jpg
160311 TUMO 19.jpg
160311 TUMO 20.jpg
160311 TUMO 21.jpg
160311 TUMO 22.jpg
160311 TUMO 23.jpg
160311 TUMO 24.jpg
160311 TUMO 25.jpg
160311 TUMO 26.jpg
160311 TUMO 27.jpg
160313 TUMO 01.jpg
160313 TUMO 02.jpg
160313 TUMO 03.jpg
160313 TUMO 04.jpg
160313 TUMO 05.jpg
160313 TUMO 06.jpg
160313 TUMO 07.jpg
160313 TUMO 08.jpg
160313 TUMO 09.jpg
160313 TUMO 10.jpg
Students' presentation

160313 TUMO 11.jpg
160313 TUMO 12.jpg
160313 TUMO 13.jpg
160313 TUMO 14.jpg
160313 TUMO 15.jpg
160313 TUMO 16.jpg
160313 TUMO 17.jpg
160313 TUMO 18.jpg
160313 TUMO 19.jpg
160313 TUMO 20.jpg
160313 TUMO 21.jpg
160313 TUMO 22.jpg
160313 TUMO 23.jpg
160313 TUMO 24.jpg
160313 TUMO 25.jpg
160313 TUMO 26.jpg
160313 TUMO 27.jpg
160313 TUMO 28.jpg
160313 TUMO 29.jpg
160313 TUMO 30.jpg
160313 TUMO 31.jpg
160313 TUMO 32.jpg
160313 TUMO 33.jpg
160313 TUMO 34.jpg
160313 TUMO 35.jpg
160313 TUMO 36.jpg
160313 TUMO 37.jpg
160313 TUMO 38.jpg
160313 TUMO 39.jpg
160313 TUMO 40.jpg
160313 TUMO 41.jpg
160313 TUMO 42.jpg
160313 TUMO 43.jpg
160313 TUMO 44.jpg
160313 TUMO 45.JPG
160313 TUMO 46.JPG
160313 TUMO 47.JPG
160313 TUMO 48.mp4
View of Stepanakert

160314 TUMO 01.jpg
160314 TUMO 02.jpg
160314 TUMO 03.jpg
160314 TUMO 04.jpg
160314 TUMO 05.jpg
160314 TUMO 06.jpg
Creative Commons License
Exercicis Taller de Robòtica Educativa by Josep Maria Fargas Texidó is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 3.0 España License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at www.bogatech.org.