Projecte Code Berlin dels alumnes de 4rt d'ESO de l'Institut-Escola Les Vinyes, Castellbisbal
30-05 a 03-06 i 20-06-16
L'Institut-Escola Les Vinyes de Castellbisbal és un centre especial que està adherit a la Xarxa d'Instituts Innovadors associats a l'ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els centres de la xarxa estan interessats en la innovació i millora educativa permanent que implica a tot el centre. Els centres tenen desplegaments curriculars singulars integrant les TIC, l'aprenentatge basat en projectes, el treball cooperatiu o les intel·ligències múltiples.

Aquest any un altre cop el Taller de Robòtica Educativa BOGATECH de l'Associació NOUTEC, juntament amb el grup de professores i professors de l'Institut-Escola Les Vinyes, van dur a terme el projecte globalitzat que integra la robòtica educativa amb la temàtica del viatge de fi de curs dels alumnes de 4rt d'ESO, que aquest cop es va fer a Berlin.

Com ja és costum, la ciutat es va dividir en vàries àrees temàtiques objecte d'estudi de cadascun dels equips d'alumnes. Aquest any cada equip es va composar de 5 alumnes que es van repartir els rols d'historiadors, productors, maquetistes i programadors per tal de treballar en equip. Com cada any, aquest és un projecte de fi de cicle i els alumnes tenen molt poca experiència prèvia en la construcció i programació de robots, la qual cosa implica un repte més gran. El projecte es realitza de forma intensiva durant una setmana més la setmana del viatge, on els alumnes acaben de recopilar informació per fer la presentació pública final del projecte a l'escola. Com es pot veure a les imatges i els vídeos, els projectes son extremadament creatius i sorprenents, els alumnes treballan amb un alt grau de motivació havent de superar els entrebancs dels seus propis reptes, ajudats per l'equip de professors que també apren donat que molts dels problemes és la primera vegada que els troben! Tot això comporta un nivell de satisfacció molt més gran per part de tots, tot i potenciant l'esperit d'equip, el companyerisme, la diversitat en l'aprenentatge i la creativitat.

El Instituto-Escuela Les Vinyes de Castellbisbal es un centro especial que está adherido a la Red de Institutos Innovadores Asociados al ICE de la Universidad Autónoma de Barcelona. Los centros de la red están interesados en la innovación y mejora educativa permanente que implica a todo el centro. Los centros tienen desarrollos curriculares singulares integrando las TIC, el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo cooperativo o las inteligencias múltiples.

Este año una vez más el Taller de Robótica Educativa BOGATECH de la Asociación NOUTEC, junto con el grupo de profesores y profesoras del Instituto-Escuela Les Vinyes, llevaron a cabo el proyecto globalizado que integra la robótica educativa con la temática del viaje de fin de curso de los alumnos de 4º de ESO, que este año se hizo a Berlín.

Como ya es costumbre, la ciudad se dividió en varias áreas temáticas objeto de estudio de cada uno de los equipos de alumnos. Este año cada equipo se compuso de 5 alumnos que se repartieron los roles de historiadores, productores, maquetistas y programadores para trabajar en equipo. Como cada año, éste es un proyecto de fin de ciclo y los alumnos tienen muy poca experiencia previa en la construcción y programación de robots, lo que implica un reto mayor. El proyecto se realiza de forma intensiva durante una semana más la semana del viaje, dónde los alumnos acaban de recopilar información para hacer la presentación pública final del proyecto en la escuela. Como se puede ver en las imágenes y los vídeos, los proyectos son extremadamente creativos y sorprendentes, los alumnos trabajan con un alto grado de motivación teniendo que superar las trabas de sus propios retos, ayudados por el equipo de profesores que también aprende dado que muchos de los problemas ¡es la primera vez que se los encuentran! Todo ello comporta un nivel de satisfacción mucho mayor para todos, además de potenciar el espíritu de equipo, el compañerismo, la diversidad en el aprendizaje y la creatividad.


Les Vinyes High-Lower School of Castellbisbal is a special center which belongs to the Innovative High School Centers Network associated to the ICE of the Barcelona Universitat Autònoma. The centers of the network are interested in innovation and permanent educational improvement which implies the whole center. The centers use singular curricula integrating IT, project based learning, cooperative work or multiple intelligences.

This year, one more time, the BOGATECH Educational Robotics Workshop of NOUTEC Association, jointly with Les Vinyes High-Lower School's group of teachers, undertook the globalized project, which integrates educational robotics and the theme of the Year 10 students' final course trip, which took place to Berlin.

As it starts to be the tradition, the city was divided in several thematic areas subject of study for each one of the students' teams. This year each team was composed of 5 students who shared the roles of historians, producers, model makers and programers to work in team. As every year, this is a final cycle project and the students have very little previous experience in the construction and programing of robots, what implies a bigger challenge. The project is done intensively during one week plus the trip week, where students finish to grab information for the final public presentation of the project in the school. As we can see in the images and videos, the projects are extremely creative and surprising, the students work with a higher degree of motivation overcoming the problems of thier own challenges, helped by the team of teachers who also learn since they encounter many of the problems for the first time as well! All this implies a much higher level of satisfaction for all, as well as it encourages team work, friendship, learning diversity and creativity.

   
Treball intensiu dels alumnes per l'organització i preparació dels projectes

160530 Les Vinyes 01.jpg
160530 Les Vinyes 02.jpg
160530 Les Vinyes 03.jpg
160530 Les Vinyes 04.jpg
160530 Les Vinyes 05.jpg
160531 Les Vinyes 01.jpg
160531 Les Vinyes 02.jpg
160531 Les Vinyes 03.jpg
160531 Les Vinyes 04.jpg
160531 Les Vinyes 05.jpg
160601 Les Vinyes 01.jpg
160601 Les Vinyes 02.jpg
160601 Les Vinyes 03.jpg
160601 Les Vinyes 04.jpg
160601 Les Vinyes 05.jpg
160601 Les Vinyes 06.jpg
160601 Les Vinyes 07.jpg
160601 Les Vinyes 08.jpg
160602 Les Vinyes 01.jpg
160602 Les Vinyes 02.jpg
160602 Les Vinyes 03.jpg
160602 Les Vinyes 04.jpg
160602 Les Vinyes 05.jpg
160602 Les Vinyes 06.jpg
160602 Les Vinyes 07.jpg
160602 Les Vinyes 08.jpg
160602 Les Vinyes 09.jpg
160602 Les Vinyes 10.jpg
160602 Les Vinyes 11.jpg
160602 Les Vinyes 12.jpg
160602 Les Vinyes 13.jpg
160602 Les Vinyes 14.mp4
160602 Les Vinyes 15.jpg
160602 Les Vinyes 16.jpg
160602 Les Vinyes 17.jpg
160602 Les Vinyes 18.jpg
160602 Les Vinyes 19.jpg
160602 Les Vinyes 20.jpg
160602 Les Vinyes 21.jpg
160602 Les Vinyes 22.jpg
160602 Les Vinyes 23.jpg
160602 Les Vinyes 24.mp4
160602 Les Vinyes 25.jpg
160602 Les Vinyes 26.jpg
160602 Les Vinyes 27.mp4
160602 Les Vinyes 28.mp4
160602 Les Vinyes 29.mp4
160603 Les Vinyes 01.jpg
160603 Les Vinyes 02.mp4
160603 Les Vinyes 03.mp4
160603 Les Vinyes 04.mp4
160603 Les Vinyes 05.mp4
160603 Les Vinyes 06.mp4
160603 Les Vinyes 07.jpg
160603 Les Vinyes 08.jpg
160603 Les Vinyes 09.jpg
160603 Les Vinyes 10.jpg
160603 Les Vinyes 11.jpg
160603 Les Vinyes 12.jpg
160603 Les Vinyes 13.jpg
160603 Les Vinyes 14.jpg
160603 Les Vinyes 15.jpg
160603 Les Vinyes 16.jpg
160603 Les Vinyes 17.mp4
160603 Les Vinyes 18.jpg
160603 Les Vinyes 19.jpg
160603 Les Vinyes 20.mp4
160603 Les Vinyes 21.mp4
160603 Les Vinyes 22.jpg
160603 Les Vinyes 23.jpg
160603 Les Vinyes 24.jpg
160603 Les Vinyes 25.jpg
160603 Les Vinyes 26.mp4
160603 Les Vinyes 27.jpg
160603 Les Vinyes 28.mp4
160603 Les Vinyes 29.jpg
160603 Les Vinyes 30.jpg
160603 Les Vinyes 31.jpg
160603 Les Vinyes 32.jpg
160603 Les Vinyes 33.jpg
160603 Les Vinyes 34.jpg
160603 Les Vinyes 35.jpg
160603 Les Vinyes 36.mp4
160603 Les Vinyes 37.jpg
160603 Les Vinyes 38.jpg
160603 Les Vinyes 39.jpg
160603 Les Vinyes 40.jpg
160603 Les Vinyes 41.jpg
160603 Les Vinyes 42.jpg
160603 Les Vinyes 43.jpg
160603 Les Vinyes 44.jpg
160603 Les Vinyes 45.jpg
160603 Les Vinyes 46.mp4
160603 Les Vinyes 47.jpg
160603 Les Vinyes 48.jpg
160603 Les Vinyes 49.jpg
160603 Les Vinyes 50.jpg
160603 Les Vinyes 51.jpg
160620 Les Vinyes 01.jpg
160620 Les Vinyes 02.jpg
160620 Les Vinyes 03.jpg
160620 Les Vinyes 04.jpg
160620 Les Vinyes 05.jpg
160620 Les Vinyes 06.jpg
160620 Les Vinyes 07.jpg
160620 Les Vinyes 08.jpg
160620 Les Vinyes 09.jpg
160620 Les Vinyes 10.jpg
160620 Les Vinyes 11.jpg
160620 Les Vinyes 12.jpg
160620 Les Vinyes 13.jpg
160620 Les Vinyes 14.jpg
160620 Les Vinyes 15.jpg
160620 Les Vinyes 16.jpg
160620 Les Vinyes 17.jpg
160620 Les Vinyes 18.jpg
160620 Les Vinyes 19.jpg
160620 Les Vinyes 20.jpg
160620 Les Vinyes 21.jpg
160620 Les Vinyes 22.jpg
160620 Les Vinyes 23.jpg
160620 Les Vinyes 24.jpg
160620 Les Vinyes 25.jpg
160620 Les Vinyes 26.jpg
160620 Les Vinyes 27.jpg
160620 Les Vinyes 28.jpg
160620 Les Vinyes 29.jpg
160620 Les Vinyes 30.jpg
160620 Les Vinyes 31.jpg
160620 Les Vinyes 32.jpg
160620 Les Vinyes 33.jpg
160620 Les Vinyes 34.jpg
160620 Les Vinyes 35.jpg
160620 Les Vinyes 36.jpg
160620 Les Vinyes 37.jpg
160620 Les Vinyes 38.jpg
160620 Les Vinyes 39.jpg
160620 Les Vinyes 40.jpg
160620 Les Vinyes 41.jpg
160620 Les Vinyes 42.jpg
160620 Les Vinyes 43.jpg
160620 Les Vinyes 44.jpg

Presentació final dels alumnes del projecte Code Berlin

160620 Les Vinyes 45.jpg
160620 Les Vinyes 46.jpg
160620 Les Vinyes 47.jpg
160620 Les Vinyes 48.jpg
160620 Les Vinyes 49.jpg
160620 Les Vinyes 50.jpg
160620 Les Vinyes 51.jpg
160620 Les Vinyes 52.mp4
160620 Les Vinyes 53.jpg
160620 Les Vinyes 54.mp4
160620 Les Vinyes 55.jpg
160620 Les Vinyes 56.mp4
160620 Les Vinyes 57.jpg
160620 Les Vinyes 58.mp4
160620 Les Vinyes 59.jpg
160620 Les Vinyes 60.mp4
160620 Les Vinyes 61.mp4
160620 Les Vinyes 62.jpg
160620 Les Vinyes 63.jpg
160620 Les Vinyes 64.mp4
160620 Les Vinyes 65.jpg
160620 Les Vinyes 66.jpg
160620 Les Vinyes 67.jpg
160620 Les Vinyes 68.mp4
160620 Les Vinyes 69.mp4
160620 Les Vinyes 70.mp4
160620 Les Vinyes 71.jpg
160620 Les Vinyes 72.jpg
160620 Les Vinyes 73.mp4
160620 Les Vinyes 74.jpg
160620 Les Vinyes 75.mp4
Creative Commons License
Exercicis Taller de Robòtica Educativa by Josep Maria Fargas Texidó is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 3.0 España License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at www.bogatech.org.