Taller de Robòtica, Màster d'Entorns d'Ensenyament i aprenentatge amb tecnologies digitals, Facultat d'Educació, Campus de Mundet UB, Barcelona
06 i 07-02-20
Tast de robòtica de 10 hores pels alumnes del Màster d'Entorns d'Ensenyament i aprenentatge amb tecnologies digitals de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona. [+ info]

Cata de robótica de 10 horas para los alumnos del Máster de Entornos de Enseñanza y Aprendizaje Mediados por Tecnologías Digitales de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. [+ info]

10 hours robotics taste for the students of the Teaching and Learning Environments Master with Digital Technologies of the Barcelona University Education Department. [+ info]

   
TUMO Paris Introduction to Robotics Lab by BOGATECH, France
23-04 to 03-05-19
BOGATECH Educational Robotics Workshop conducted the first Introduction to Educational Robotics Lab at the recently opened TUMO Center for Creative Technologies of Paris at the Forum des Images of Les Halles Shopping Center. 9 students participated intensively at the lab for 8 days and the last day they did a public presentation of their projects for friends and family. The first two days they did short and pre-designed exercises to learn the LEGO Mindstorms technology, its graphical programing language and the interaction between actuators and sensors. During the rest of the days they developed their own projects some of which even became small research projects... [+ info]

El Taller de Robòtica Educativa BOGATECH va realitzar el primer Taller d'Introducció a la Robòtica Educativa al recentment obert TUMO Center for Creative Technologies de París al Forum des Images del Centre Comercial de Les Halles. 9 alumnes van participar al curs de 8 dies de forma intensiva i l’últim dia van fer una presentació pública dels seus projectes als amics i familiars. Els dos primers dies els alumnes van realitzar uns exercicis curts i pre-dissenyats per aprendre la tecnologia de LEGO Mindstorms, el seu llenguatge de programació gràfic i la interacció entre actuadors i sensors. Durant la resta de dies van desenvolupar els seus propis projectes alguns dels quals fins i tot es van convertir en petits projectes de recerca... [+ info]

El Taller de Robótica Educativa BOGATECH realizó el primer Taller de Introducción a la Robótica Educativa en el recientemente inaugurado TUMO Center for Creative Technologies de París en el Forum des Images del Centro Comercial de Les Halles. 9 alumnos participaron en el curso de 8 días de forma intensiva y el último día hicieron una presentación pública de sus proyectos a amigos y familiares. Los dos primeros días los alumnos realizaron unos ejercicios cortos y prediseñados para aprender la tecnología de LEGO Mindstorms, su lenguaje de programación gráfico y la interacción entre actuadores y sensores. Durante el resto de días desarrollaron sus propios proyectos algunos de los cuales incluso se convirtieron en pequeños proyectos de investigación... [+ info]

       
TUMO Beirut Introduction to Robotics Lab by BOGATECH, Lebanon
18-02 a 02-03-19
BOGATECH Educational Robotics Workshop conducted the first Introduction to Educational Robotics Lab at the recently opened Beirut's TUMO Center for Creative Technologies, Lebanon. The 27 students who attended the 18 hours course were divided into two groups of 15 and 12 students and formed teams of 2-3 students. The students came three times a week for two weeks and the last day they gave a public presentation about their projects to the parents. Even with such a short course, the students, who worked with LEGO robotics for the first time, were able to make very impressive and successful projects... [+ info]

El Taller de Robòtica Educativa BOGATECH va realitzar el primer Taller d'Introducció a la Robòtica Educativa al recentment obert TUMO Center for Creative Technologies de Beirut, Liban. Els 27 alumnes que van fer el curs de 18 hores es van dividir en dos grups de 15 i 12 alumnes i van formar equips de 2-3 alumnes. Els alumnes van venir tres cops a la setmana durant dues setmanes i l’últim dia van fer una presentació pública dels seus projectes als pares. Fins i tot amb un curs tan curt, els alumnes, que van treballar amb la robòtica de LEGO per primera vegada, van ser capaços de realitzar uns projectes molt impressionants i exitosos... [+ info]

El Taller de Robótica Educativa BOGATECH realizó el primer Taller de Introducción a la Robótica Educativa en el recientemente abierto TUMO Center for Creative Technologies de Beirut, Líbano. Los 27 alumnos que realizaron el curso de 18 horas se dividieron en dos grupos de 15 y 12 alumnos y formaron equipos de 2-3 alumnos. Los alumnos asistieron tres veces por semana durante dos semanas y el último día hicieron una presentación pública de sus proyectos a los padres. Incluso con un curso tan corto, los alumnos, que trabajaron con la robótica de LEGO por primera vez, fueron capaces de realizar unos proyectos muy impresionantes y exitosos... [+ info]


TUMO Beirut Introduction to Robotics Lab video by TUMO

       
Taller de Robòtica, Màster d'Entorns d'Ensenyament i aprenentatge amb tecnologies digitals, Facultat d'Educació, Campus de Mundet UB, Barcelona
07 i 08-02-19
Tast de robòtica de 10 hores pels alumnes del Màster d'Entorns d'Ensenyament i aprenentatge amb tecnologies digitals de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona. [+ info]

Cata de robótica de 10 horas para los alumnos del Máster de Entornos de Enseñanza y Aprendizaje Mediados por Tecnologías Digitales de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. [+ info]

10 hours robotics taste for the students of the Teaching and Learning Environments Master with Digital Technologies of the Barcelona University Education Department. [+ info]

   

LEGO Learning Symposium and STEM Education Conference, Tufts University, Medford-Boston
05 to 07-06-18
The LEGO Learning Symposium and the STEM Education Conference were held at Tufts University in Medford from June 5 to 7 2016. It was a great opportunity to meet, talk, interact and collaborate with educators, curriculum developers, great lecturers and part of the LEGO stuff, all passionate about lower and higher education around STEM. As part of the EDGErs, a small team of innovative educators from around the world with a passion for LEGO-based robotics and engineering, we led two hands-on Advanced Play workshops to push the boundaries of how LEGO Education products can be used in the classroom and to help teachers to bring ideas with the theme "The little red hen" which is an old folk fable. The idea is to use a metaphor to design, build and program different types of robots related to a farm, from its animals to its machines, to tell a story. The following are the pictures and videos I took from these sessions. If you are interested in how to use the different design patterns in programing with Mindstorms EV3 you can watch the special teaching unit of my teachers' course, also published in the legoengineering.com website. [+ info]

El LEGO Learning Symposium i la STEM Education Conference van tenir lloc a Tufts University a Medford del 5 al 7 de juny de 2018. Va ser una gran oportunitat per conèixer, parlar, interactuar i col·laborar amb educadors, dissenyadors de programes educatius, grans ponents i part de l'equip de LEGO, tots apassionats per la educació a Primària i Secundària, al voltant de STEM. Com a part dels EDGErs, un equip petit d'educadors innovadors d'arreu del món apassionats per la robòtica i la enginyeria basada en LEGO, vàrem dirigir dos tallers pràctics Advanced Play per anar més enllà dels límits de com es poden utilitzar els productes LEGO Education dins l'aula i per aportar idees als professors amb el tema "The little red hen" que és una fàbula popular antiga. La idea és utilitzar una metàfora per dissenyar, construir i programar diferents tipus de robots relacionats amb una granja, des dels seus animals fins les seves màquines, i explicar una història. A continuació es mostren les imatges i els vídeos que vaig fer en aquestes sessions. Si esteu interessats en com utilitzar els diferents patrons de disseny per programar amb Mindstorms EV3 podeu consultar la unitat didàctica especial del meu curs per professors, també publicada a la web de legoengineering.com. [+ info]

El LEGO Learning Symposium y la STEM Education Conference tuvieron lugar en Tufts University en Medfors del 5 al 7 de Junio de 2016. Fue una gran oportunidad para conocer, hablar, interactuar i colaborar con educadores, diseñadores de programas educativos, grandes ponentes y parte del equipo de LEGO, todos apasionados por la educación en Primaria y Secundaria, alrededor de STEM. Como parte de los EDGErs, un grupo pequeño de profesores innovadores de todo el mundo apasionados por la robótica y la ingenieria basada en LEGO, dirigimos dos talleres prácticos Advanced Play para ir más allá de los límites de cómo se pueden utilizar los productos LEGO Education dentro del aula y para aportar ideas a los profesores con el tema "The little red hen" que es una fábula popular antigua. La idea es utilizar una metáfora para diseñar, construir y programar diferentes tipos de robots relacionados con una granja, desde sus animales hasta sus máquinas, y explicar una historia. A continuación se muestran las imágenes y los vídeos que hice en estas sesiones. Si estáis interesados en cómo utilizar los diferentes patrones de diseño para programar con Mindstorms EV3 podéis consultar la unidad didáctica especial de mi curso para profesores, también publicada en la web de legoengineering.com. [+ info]


       
Aules STEAM: la robòtica educativa de LEGO i l'aplicació creativa a l'aprenentatge per projectes, Campus de Mundet UB, Barcelona
03, 09, 10, 16 i 17-03-18
El curs certificat per professors de 20 hores coordinat per l'ICE de la UB al Campus de Mundet UB de Barcelona, Aules STEAM: la robòtica educativa de LEGO i l'aplicació creativa a l'aprenentatge per projectes, tracta d'ajudar a incorporar els aspectes de la programació i el pensament lògic a l'aprenentatge basat en projectes. L'objectiu d'aquest curs per professors és iniciar-se i aprofundir en la tecnologia de la robòtica educativa utilitzant LEGO, experimentar l'ús de la programació, dels sensors i motors, i la seva relació amb matèries com: la física, les matemàtiques, la geometria, la enginyeria, la lògica, la tecnologia i la ciència, les ciències socials i l'art en general, i descobrir recursos per aplicar-los amb els alumnes en un aprenentatge creatiu, motivador i transversal, potenciant l'experimentació i la necessitat de cometre errors per aprendre de forma molt més eficient i divertida. [+ info]

The 20 hours certified teachers' course organized by the Barcelona University's Education Sciences Institute at UB Mundet Campus of Barcelona, STEAM classroom: LEGO educational robotics and its creative application to project based learning, helps to incorporate programing and logic thinking into project based learning. The goal of this teachers' course is to get introduced or go deeper into the LEGO educational robotics technology, experiment the use of computer programing, sensors and motors and their relationships with subjects like physics, mathematics, geometry, engineering, logic, technology and science, social sciences and art in general, and discover resources to apply them with the students in a creative, motivating and transversal learning, strengthening experimentation and the need to make mistakes to learn in a much more efficient and fun way. [+ info]

El curso certificado para profesores de 20 horas coordinado por el ICE de la UB en el Campus de Mundet UB de Barcelona, Aulas STEAM: la robótica educativa de LEGO y su aplicación creativa al aprendizaje por proyectos, trata de ayudar a incorporar los aspectos de la programación y el pensamiento lógico al aprendizaje basado en proyectos. El objetivo de este curso para profesores es iniciarse y profundizar en la tecnología de la robótica educativa de LEGO, experimentar el uso de la programación, de los sensores y motores, y su relación con materias como: la física, las matemáticas, la geometría, la ingeniería, la lógica, la tecnología y la ciencia, las ciencias sociales y el arte en general, y descubrir recursos para aplicarlos con los alumnos en un aprendizaje creativo, motivador y transversal, potenciando la experimentación y la necesidad de cometer errores para aprender de forma mucho más eficiente y divertida. [+ info]

   

La robòtica educativa de LEGO i l'aplicació creativa a l'aprenentatge per projectes, Campus de Mundet UB, Barcelona
03, 04, 10 i 11-03-17
Curs certificat per professors de 15 hores coordinat per l'ICE de la UB al Campus de Mundet UB de Barcelona, La robòtica educativa de LEGO i l'aplicació creativa a l'aprenentatge per projectes. L'objectiu d'aquest curs és ajudar a incorporar els aspectes de la programació i el pensament lògic a l'aprenentatge basat en projectes. Els tallers de robòtica educativa tenen moltes característiques que els fan extremadament atractius, i són una molt bona forma de promoure la passió per la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, les matemàtiques i l'art (les matèries STEAM) des d'edats molt primerenques impulsant un aprenentatge basat en projectes, en el joc i en la cooperació (learning by doing i learning by playing). Els participants en aquest curs elaboraran un projecte utilitzant, entre d'altres, la tecnologia de la robòtica educativa de LEGO de forma transversal, i experimentaran l'ús de la programació, dels sensors i motors i les seves relacions amb matèries com la física, les matemàtiques, la geometria, l'enginyeria, la lògica, la tecnologia i la ciència, les ciències socials i l'art en general. L'ús de metàfores estarà molt present en tots els exercicis i serà una eina fonamental per desenvolupar les idees, realitzar projectes més rellevants i utilitzar la robòtica per explicar històries significatives. Els professors assistents al curs van desenvolupar projectes molt atractius que utilitzaran directament en les seves aules i que van programar primer de forma seqüencial i després utilitzant estructures de programació més elaborades basades en el patró de disseny de les màquines d'estat i del mestre i l’esclau i utilitzant variables. [+ info]

15 hours certified teachers' course organized by the Barcelona University's Education Sciences Institute at UB Mundet Campus of Barcelona, LEGO educational robotics and its creative application to project based learning. The goal of this course is to help incorporate programing and logic thinking into project based learning. Educational robotics workshops have many features that make them extremely attractive, and are a very good way to promote passion for science, technology, engineering, mathematics and art (STEAM subjects) from a very young age fostering project based learning, learning by doing, by playing and by cooperating. The participants of this course will develop a project using, among others, LEGO educational robotics technology in a transversal way, and will experiment the use of computer programing, sensors and motors and their relationships with subjects like physics, mathematics, geometry, engineering, logic, technology and science, social sciences and art in general. The use of metaphors will be very present in all the exercises and will be a fundamental tool to develop ideas, undertake more relevant projects and use robotics to explain meaningful stories. The teachers of the course developed very attractive projects they will directly implement on their classrooms and which they programed first sequentially and then using more advanced programing structures based on state machine and master and slave design patterns and using variables. [+ info]

Curso certificado para profesores de 15 horas coordinado por el ICE de la UB en el Campus de Mundet UB de Barcelona, La robótica educativa de LEGO y su aplicación creativa al aprendizaje por proyectos. El objetivo de este curso es ayudar a incorporar los aspectos de la programación y el pensamiento lógico al aprendizaje basado en proyectos. Los talleres de robótica educativa tienen muchas características que los hacen extremadamente atractivos, y son una muy buena forma de promover la pasión por la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y el arte (las materias STEAM) des de edades muy jóvenes impulsando un aprendizaje basado en proyectos, en el juego y en la cooperación (learning by doing y learning by playing). Los participantes en este curso elaborarán un proyecto utilizando, entre otros, la tecnología de la robótica educativa de LEGO de forma transversal, y experimentarán el uso de la programación, de los sensores y motores y sus relaciones con materias como la física, las matemáticas, la geometría, la ingeniería, la lógica, la tecnología y la ciencia, las ciencias sociales y el arte en general. El uso de metáforas estará muy presente en todos los ejercicios y será un instrumento fundamental para desarrollar ideas, realizar proyectos más relevantes y utilizar la robótica para explicar historias significativas. Los profesores asistentes al curso desarrollaron proyectos muy atractivos que utilizarán directamente en sus aulas y que programaron primero de forma secuencial y después utilizando estructuras de programación más elaboradas basadas en los patrones de diseño de las máquinas de estado y del maestro y el esclavo y utilizando variables. [+ info]

   
Introduction to Educational Robotics Workshop by BOGATECH, TUMO Gyumri, Armenia
18-07 to 30-07-16
BOGATECH Educational Robotics Workshop of NOUTEC Association conducted the first Introduction to Educational Robotics Workshop at Gyumri's TUMO Center for Creative Technologies, Armenia. As always the experience was extraordinary, 37 students worked during the whole day with big motivation and in a very intensive schedule. During the first week the students did an introduction to robotics and they even learnt how to build a State Machine with LEGO Mindstorms EV3. During the second week they worked in teams to develop their own projects. The students named their project "Ankakhutyan Square" to decide the theme of their different challenges. The idea is that the Gyumri's main square is for the city what the living room is for a family house: the place where people meet and relate to each other, where children play, where social life takes place, etc. In addition, Gyumri is the capital of humor, what was very much taken into account in the projects. [...] The presentation was a big success and the students showed that not only they were able to build, program and work in and with teams, but also that they were able to explain their projects with humor and convey their pride towards their work to the audience. The audience, among which the communications' media and the local TV, enjoyed a unique session where technique was combined with entertainment showing the challenges of the programming, the difficulty of controlling the robots with their sensors to explain a story, and how to learn and make science with humor! [+ info]

El Taller de Robòtica Educativa BOGATECH de l'Associació NOUTEC va realitzar el primer Taller d'Introducció a la Robòtica Educativa al TUMO Center for Creative Technologies de Gyumri, Armènia. Com sempre l'experiència va ser extraordinària, 37 estudiants van treballar durant tot el dia amb una gran motivació i en un horari molt intensiu. Durant la primera setmana els estudiants van fer una introducció a la robòtica i fins i tot van aprendre a construir una Màquina d'Estats amb LEGO Mindstorms EV3. Durant la segona setmana van treballar per equips per desenvolupar els seus propis projectes. Els estudiants van anomenar el seu projecte "Ankakhutyan Square" per tal de fixar la temàtica dels seus diferents reptes. La idea és que la plaça major de Gyumri representa per a la ciutat el que una sala d'estar és per a un habitatge: és el lloc on la gent es troba i es relaciona, on els nens juguen, on es fa la vida social, etc. A més, Gyumri és la capital del humor, la qual cosa es va tenir molt en compte en els projectes. [...] La presentació va ser un gran èxit i els alumnes van mostrar que a més de construir, programar i treballar en i amb equips, també van ser capaços d'explicar els seus projectes amb diferents tocs d'humor i transmetre a l'audiència el sentiment d'orgull respecte de la seva feina. L'audiència, entre al qual hi havia els mitjans de comunicació i la TV local, va gaudir d'una jornada única on es va combinar la tècnica amb l'entreteniment mostrant els reptes de la programació, la dificultat del control dels robots mitjançant els seus sensors per transmetre una història, i com es pot aprendre y fer ciència amb humor! [+ info]

El Taller de Robótica Educativa BOGATECH de la Asociación NOUTEC realizó el primer Taller de Introducción a la Robótica Educativa en el TUMO Center for Creative Technologies de Gyumri, Armenia. Como siempre la experiencia fue extraordinaria, 37 estudiantes trabajaron durante todo el día con una gran motivación y en un horario muy intensivo. Durante la primera semana los estudiantes hicieron una introducción a la robótica e incluso aprendieron a construir una Máquina de Estados con LEGO Mindstorms EV3. Durante la segunda semana trabajaron por equipos para desarrollar sus propios proyectos. Los estudiantes llamaron a su proyecto "Ankakhutyan Square" para fijar la temática de sus diferentes retos. La idea es que la plaza mayor de Gyumri representa para la ciudad lo que la sala de estar es para una vivienda: es el lugar donde la gente se encuentra y se relaciona, donde los niños juegan, donde se hace la vida social, etc. Además, Gyumri es la capital del humor, cosa que se tuvo muy en cuenta en los proyectos. [...] La presentación fue un gran éxito y los alumnos mostraron que además de construir, programar y trabajar en y con equipos, también fueron capaces de explicar sus proyectos con diferentes toques de humor y transmitir a la audiencia el sentimiento de orgullo respecto a su trabajo. La audiencia, entre la cual estaban los medios de comunicación y la TV local, disfrutó de una jornada única donde se combinó la técnica con el entretenimiento mostrando los retos de la programación, la dificultad del control de los robots mediante sus sensores para transmitir una historia, y ¡cómo se puede aprender y hacer ciencia con humor! [+ info]

            

El LEGO Mindstorms i les seves possibilitats creatives a les aules de cicle superior de primària i secundària, Campus de Mundet UB, Barcelona
04 al 08-07-16
Curs certificat per professors de 30 hores coordinat per l'ICE de la UB al Campus de Mundet UB de Barcelona, El LEGO Mindstorms i les seves possibilitats creatives a les aules de cicle superior de primària i secundària. L'objectiu d'aquest curs és introduir els docents en la tecnologia de la robòtica educativa de LEGO i, alhora, proporcionar-los els recursos necessaris per utilitzar-la a l'aula i poder fer cursos creatius basats en aquesta tecnologia. Els participants en aquest curs faran exercicis bàsics per entendre el llenguatge de programació dels robots, experimentaran de primera mà l'ús dels seus sensors i motors, i podran aportar idees per fer algun exercici que pugui integrar la seva matèria amb aquesta tecnologia educativa. [+ info]

30 hours certified teachers' course organized by the Barcelona University's Education Sciences Institute at UB Mundet Campus of Barcelona, LEGO Mindstorms and its creative possibilities in the primary and secondary classrooms. The goal of this course is to introduce teachers to LEGO's educational robotics technology and, at the same time, to provide them the necessary resources to use it in the classroom undertaking creative courses based on this technology. The participants of the course will do basic exercises to understand the robots programing language, will experiment hands-on the use of sensors and motors, and will be able to bring their own ideas to design exercises that will integrate her or his subject with this educational technology. [+ info]

Curso certificado para profesores de 30 horas coordinado por el ICE de la UB en el Campus de Mundet UB de Barcelona, El LEGO Mindstorms y sus posibilidades creativas en las aulas de ciclo superior de primaria y secundaria. El objetivo de este cursos es introducir los docentes a la tecnología de la robótica educativa de LEGO y, al mismo tiempo, proporcionarles los recursos necesarios para utilitzarla en el aula y poder hacer cursos creativos basados en esta tecnología. Los participantes de este curso harán ejercicios básicos para entender el lenguage de programación de los robots, experimentaran de primera mano el uso de sus sensores y motores, y podrán aportar ideas para hacer algún ejercicio que pueda integrar su materia con esta tecnología educativa. [+ info]

   
Projecte Code Berlin dels alumnes de 4rt d'ESO de l'Institut-Escola Les Vinyes, Castellbisbal
30-05 a 03-06 i 20-06-16
Aquest any un altre cop el Taller de Robòtica Educativa BOGATECH de l'Associació NOUTEC, juntament amb el grup de professores i professors de l'Institut-Escola Les Vinyes, van dur a terme el projecte globalitzat que integra la robòtica educativa amb la temàtica del viatge de fi de curs dels alumnes de 4rt d'ESO, que aquest cop es va fer a Berlin. [+ info]

Este año una vez más el Taller de Robótica Educativa BOGATECH de la Asociación NOUTEC, junto con el grupo de profesores y profesoras del Instituto-Escuela Les Vinyes, llevaron a cabo el proyecto globalizado que integra la robótica educativa con la temática del viaje de fin de curso de los alumnos de 4º de ESO, que este año se hizo a Berlín. [+ info]

This year, one more time, the BOGATECH Educational Robotics Workshop of NOUTEC Association, jointly with Les Vinyes High-Lower School's group of teachers, undertook the globalized project, which integrates educational robotics and the theme of the Year 10 students' final course trip, which took place to Berlin. [+ info]

   
LEGO Learning Symposium and STEM Education Conference, Tufts University, Medford-Boston
06 to 08-06-16
The LEGO Learning Symposium and the STEM Education Conference were held at Tufts University in Medford from June 6 to 8 2016. It was a great opportunity to meet, talk, interact and collaborate with educators, curriculum developers, great lecturers and part of the LEGO stuff, all passionate about PK-12 education around STEM. As part of the EDGErs, a small team of innovative educators from around the world with a passion for LEGO-based robotics and engineering, we led the hands-on Advanced Play workshop to push the boundaries of how LEGO Education products can be used in the classroom and to help teachers to bring ideas with the theme "Make Way For Ducklings" inspired on the children's picture book by Robert McCloskey. We also helped to conduct the LEGO+STEM workshop to explore ways to use LEGO Education products leveraged to teach STEM topics. [+ info]

El LEGO Learning Symposium i la STEM Education Conference van tenir lloc a Tufts University a Medford del 6 al 8 de juny de 2016. Va ser una gran oportunitat per conèixer, parlar, interactuar i col·laborar amb educadors, dissenyadors de programes educatius, grans ponents i part de l'equip de LEGO, tots apassionats per la educació a PK-12, pre-Secundària, al voltant de STEM. Com a part dels EDGErs, un equip petit d'educadors innovadors d'arreu del món apassionats per la robòtica i la enginyeria basada en LEGO, vàrem dirigir el taller pràctic Advanced Play per anar més enllà dels límits de com es poden utilitzar els productes LEGO Education dins l'aula i per aportar idees als professors amb el tema "Make Way For Ducklings" inspirat en el llibre de contes d'en Robert McCloskey. També vàrem ajudar a realitzar el taller LEGO+STEM per explorar vies d'utilització dels productes de LEGO Education potenciant l'ensenyament de temes STEM. [+ info]

El LEGO Learning Symposium y la STEM Education Conference se realizaron en Tufts University en Medfors del 6 al 8 de Junio de 2016. Fue una gran oportunidad para conocer, hablar, interactuar i colaborar con educadores, diseñadores de programas educativos, grandes ponentes y parte del equipo de LEGO, todos apasionados por la educación PK-12, pre-Secundaria, alrededor de STEM. Como parte de los EDGErs, un grupo pequeño de profesores innovadores de todo el mundo apasionados por la robótica y la ingenieria basada en LEGO, dirigimos el taller práctico Advanced Play para ir más allá de los límites de cómo se pueden utilizar los productos LEGO Education dentro del aula y para aportar ideas a los profesores con el tema "Make Way For Ducklings" inspirado en el libro de cuentos de Robert McCloskey. También ayudamos a realizar el taller LEGO+STEM para explorar vías de utilización de los productos LEGO Education potenciando la enseñanza de temas STEM. [+ info]

       
Introduction to Educational Robotics Workshop by BOGATECH, TUMO Stepanakert, Nagorno-Karabakh
22-02 to 13-03-16
BOGATECH Educational Robotics Workshop of NOUTEC conducted the first Introduction to Educational Robotics Workshop at the recently opened TUMO Center for Creative Technologies of Stepanakert. The experience was really great, 24 students worked every day after school with a lot of excitement in a very intensive schedule for more than four hours. During the first week the students were introduced to basic robotics, during the second week they learned advanced programing techniques, switching from sequential programing to State Machine architecture, and finally, during the third week they developed their own projects. The projects of the different groups of students were linked to each other into a common project which they called LIFE because all of them used metaphors about their own life and concerns. [+ info]

El Taller de Robòtica Educativa BOGATECH de NOUTEC va realitzar el primer Taller d'Introducció a la Robòtica Educativa al recentment inaugurat TUMO Center for Creative Technologies de Stepanakert. L'experiència va ser molt bona, 24 estudiants van treballar cada dia amb molta motivació en un horari mot intensiu després de l'horari escolar durant més de quatre hores. Durant la primera setmana els estudiants van fer una introducció a la robòtica bàsica, durant la segona setmana van aprendre tècniques de programació avançades, passant de la programació seqüencial a l'arquitectura de la màquina d'estats, i finalment, durant la tercera setmana van desenvolupar els seus propis projectes. Els projectes dels diferents grups d'estudiants es van lligar mitjançant un projecte comú que van anomenar VIDA perquè tots ells van utilitzar metàfores fent referència a la seva pròpia vida i preocupacions. [+ info]

El Taller de Robótica Educativa BOGATECH de NOUTEC realizó el primer Taller de Introducción a la Robótica Educativa en el recientemente inaugurado TUMO Center for Creative Technologies de Stepanakert. La experiencia fue muy buena, 24 estudiantes trabajaron cada día con mucha imaginación en un horario muy intensivo después del horario escolar durante más de cuatro horas. Durante la primera semana los estudiantes hicieron una introducción a la robótica básica, durante la segunda semana aprendieron técnicas de programación avanzadas, pasando de la programación secuencial a la arquitectura de la máquina de estados, y finalmente, durante la tercera semana desarrollaron sus propios proyectos. Los proyectos de los diferentes grupos de estudiantes se ligaron entre sí mediante un proyecto común que llamaron VIDA porque todos ellos utilizaron metáforas haciendo referencia a su propia vida i preocupaciones. [+ info]

       
El projecte "Code Prague" seleccionat per participar en la 8a edició del ITworldEdu com a millor pràctica d'aprenentatge actiu a través de la programació i la robòtica, CosmoCaixa, Barcelona
07 i 08-03-16
Atesa la seva qualitat, nivell d'interès i originalitat, el projecte "Code Prague" de l'Institut-Escola Les Vinyes, realitzat conjuntament amb el Taller de Robòtica Educativa BOGATECH, ha estat seleccionat per participar en la 8a edició del ITworldEdu com a millor pràctica d'aprenentatge actiu per part d'escoles a través de la programació i la robòtica.

Dada su calidad, nivel de interés y originalidad, el proyecto "Code Prague" del Instituto-Escuela Les Vinyes, realizado conjuntamente con el Taller de Robótica Educativa BOGATECH, ha sido seleccionado para participar en la 8ª edición del ITworldEdu como mejor práctica de aprendizage activo por parte de escuelas a través de la programación y la robótica.

Given its quality, level of interest and originality, the project "Code Prague" by Les Vinyes Higher-Lower School, carried out jointly with BOGATECH Educational Robotics Workshop, has been selected to participate in the 8th edition of the ITworldEdu as best active learning practice by schools using programing and robotics.

L'experiència del Taller de Robòtica Educativa BOGATECH seleccionada per participar en la 3a edició del Congrés de Lleure Educatiu, CaixaForum Barcelona
16 i 17-10-15
L'experiència del Taller de Robòtica Educativa BOGATECH de l'Associació NOUTEC ha estat seleccionada per ser presentada a la tercera edició del Congrés de Lleure Educatiu, que es va dur a terme els dies 16 i 17 d'octubre de 2015 al CaixaForum Barcelona, dins de l'eix de Lleure Educatiu i Innovació. Aquest tercer Congrés de Lleure Educatiu té un abast estatal, amb un accent especial en la realitat catalana, i una perspectiva àmplia, per tal de poder reflexionar des de les diferents dimensions i sensibilitats sobre el lleure educatiu, o l'educació no formal. L'objectiu prioritari és poder analitzar la contribució del lleure educatiu en el segle XXI. Es pretén reflexionar sobre el seu moment actual; recollir les aportacions pedagògiques sobre la seva importància i els valors que aporta per al creixement d'infants i joves, en les organitzacions i en la construcció social. També es vol abordar els reptes, propostes i bones pràctiques per impulsar el lleure educatiu en aquest moment de grans canvis educatius, socials, econòmics i polítics.

La experiencia del Taller de Robótica Educativa BOGATECH de la Asociación NOUTEC ha estado seleccionada para ser presentada en la tercera edición del Congreso de Tiempo Libre Educativo, que se realizó los días 16 y 17 de octubre de 2015 en el CaixaForum Barcelona, dentro del eje de Tiempo Libre Educativo e Innovación. Este tercer Congreso de Tiempo Libre Educativo tiene un abasto nacional, con un acento especial en la realidad catalana, y una perspectiva amplia, para poder reflexionar a partir de diferentes dimensiones y sensibilidades sobre el Tiempo Libre educativo, o la educación no formal. El objetivo prioritario es poder analizar la contribución del Tiempo Libre educativo en el siglo XXI. Se pretende reflexionar sobre el momento actual; recoger las aportaciones pedagógicas sobre su importancia y los valores que aporta al crecimiento de niños y jóvenes, en las organizaciones y en la construcción social. También se quieren abordar los retos, propuestas y buenas prácticas para impulsar el Tiempo Libre educativo en este momento de grandes cambios educativos, sociales, económicos y políticos.

BOGATECH Educational Robotics Workshop's experience of NOUTEC Association has been selected to be presented at the third edition of the Educational Free Time Congress, which took place on October 16 and 17 at CaixaForum Barcelona, inside the Educational Free Time and Innovation track. This third Educational Free Time Congress has a state dimension, with a special accent in the Catalan reality, and a wide perspective, to allow reflecting on the different dimensions and sensibilities on the educational Free Time, or the non-formal education. The main goal is to analyze the educational Free Time contribution in the XXI century. It is expected to reflect on its present time; to collect the pedagogical contributions about its importance and the values it adds to the growth of infants and youth, in the organizations and in the social construction. It is also expected to face the challenges, proposals and good practices to give a boost to the educational Free Time in this moment of big educational, social, economic and political changes.

Third Camp TUMO Advanced Educational Robotics International Workshop by BOGATECH, Yerevan, Armenia
13-07 to 25-07-15
This year given that the advanced robotics course was held in parallel with the parametric design course, led by the architect and computational designer Biayna Boghosian, we decided to join the workshops, taking advantage of the students' transversal knowledge and undertake a common project joining art and technology. The project consisted on creating an interactive public playful space we called "Sensible Playgrounds". The students devised a sort of interactive game where people interact with each other and with the space by means of sensors and colors. Users are dressed with a kind of pentagonal armor of different colors which allows the user to detect the space and to recognize the other users. The triangular geometry space, inspired on the TUMO public park, generates a hexagonal 3D mesh which deforms in function of the interaction with the users. The Sensible Playgrounds project demonstrated that art and technology can be combined using imagination to create robotic structures and interactive spaces with a scale that goes beyond the object. [+ info]

Aquest any donat que el curs de robòtica avançada va coincidir amb el curs de disseny paramètric dirigit per la arquitecta i dissenyadora computacional Biayna Boghosian, vàrem decidir ajuntar els tallers, aprofitar els coneixements transversals dels alumnes i realitzar un projecte comú combinant art i tecnologia. El projecte va consistir en crear un espai de joc públic interactiu que vàrem anomenar "Sensible Playgrounds". Els alumnes van idear una mena de joc interactiu on les persones interactuen entre sí i amb l'espai mitjançant sensors i colors. Els usuaris porten una mena d'armadura pentagonal de diferents colors que permet a l'usuari detectar l'espai i reconèixer els altres usuaris. L'espai de geometria triangular, inspirat amb el parc públic de TUMO, genera una malla hexagonal 3D que es deforma segons la interacció amb els usuaris. El projecte Sensible Playgrounds va demostrar que art i tecnologia es poden combinar utilitzant la imaginació per crear estructures robòtiques i espais interactius d'una escala que va més enllà de l'objecte. [+ info]

Este año dado que el curso de robótica avanzada coincidía con el curso de diseño paramétrico dirigido por la arquitecta y diseñadora computacional Biayna Boghosian, decidimos juntar los talleres, aprovechar los conocimientos transversales de los alumnos y realizar un proyecto común combinando arte y tecnología. El proyecto consistió en crear un espacio de juego público interactivo que llamamos "Sensible Playgrounds". Los alumnos idearon una especie de juego interactivo donde las personas interactúan entre sí y con el espacio mediante sensores y colores. Los usuarios llevan una especie de armadura pentagonal de diferentes colores que permite al usuario detectar el espacio y reconocer a los otros usuarios. El espacio de geometría triangular, inspirado en el parque público de TUMO, genera una malla hexagonal 3D que se deforma según la interacción con los usuarios. El proyecto Sensible Playgrounds demostró que arte y tecnología se pueden combinar utilizando la imaginación para crear estructuras robóticas y espacios interactivos de una escala que va más allá del objeto. [+ info]

                   

Presentació del projecte de fi de curs dels alumnes del taller d'introducció a la robòtica educativa BOGATECH, Institut Front Marítim, Barcelona
18-06-15
Els alumnes del Taller de Robòtica Educativa BOGATECH, Associació NOUTEC, de l'Institut Front Marítim de Barcelona van presentar el seu projecte de fi de curs d'introducció a la robòtica. Primer van fer la presentació del repte i van explicar alguns conceptes bàsics de programació per l'audiència. Seguidament van explicar la construcció i programació dels robots i finalment van fer una demostració, podeu veure els vídeos de les presentacions més a baix. El projecte va consistir en utilitzar els robots per explicar una història molt familiar... [+ info]

Los alumnos del Taller de Robótica Educativa BOGATECH, Asociación NOUTEC, del Institut Front Marítim de Barcelona presentaron su proyecto de fin de curso de introducción a la robótica. En primer lugar presentaron el reto y explicaron algunos conceptos básicos de programación para la audiencia. Seguidamente explicaron la construcción y programación de los robots y finalmente hicieron una demostración, pueden ver los vídeos de las presentaciones más abajo. El proyecto consistió en utilizar los robots para explicar una historia muy familiar... [+ info]

BOGATECH Educational Robotics Workshop's students, NOUTEC Association, from Front Marítim High School presented their final course project of introduction to robotics. First they presented the challenge and they explained some basic programing concepts for the audience. Next, they explained the robots' construction and programing and finally, they did a demonstration, you can watch the presentations' videos below. The project was about using the robots to tell a very familiar story... [+ info]

   
Projecte Code Prague dels alumnes de 4rt d'ESO de l'Institut-Escola Les Vinyes, Castellbisbal
29-05 a 05-06 i 17-06-15
Coincidint amb el viatge de final de curs de 4rt d'ESO, el Taller de Robòtica Educativa BOGATECH de l'Associació NOUTEC, juntament amb el grup de professores i professors de l'Institut-Escola Les Vinyes, va proposar dur a terme un projecte globalitzat integrant la robòtica educativa amb la temàtica del viatge de fi de curs dels alumnes de 4rt d'ESO a Praga... Atesa la seva qualitat, nivell d'interès i originalitat, aquest projecte va ser seleccionat per participar en la 8a edició del ITworldEdu com a millor pràctica d'aprenentatge actiu per part d'escoles a través de la programació i la robòtica. [+ info]

Coincidiendo con el viaje de fin de curso de 4º de ESO, el Taller de Robótica Educativa BOGATECH de la Asociación NOUTEC, junto con el grupo de profesores y profesoras del Instituto-Escuela Les Vinyes, propuso realizar un proyecto globalizado integrando la robótica educativa con la temática del viaje de fin de curso de los alumnos de 4º de ESO a Praga... Dada su calidad, nivel de interés y originalidad, este proyecto fue seleccionado para participar en la 8ª edición del ITworldEdu como mejor práctica de aprendizage activo por parte de escuelas a través de la programación y la robótica. [+ info]

Coinciding with the Year 10 final course trip, the BOGATECH Educational Robotics Workshop of NOUTEC Association, jointly with Les Vinyes High-Lower School's group of teachers, proposed to undertake a globalized project integrating educational robotics and the theme of the Year 10 students' final course trip to Prague... Given its quality, level of interest and originality, this project was selected to participate in the 8th edition of the ITworldEdu as best active learning practice by schools using programing and robotics. [+ info]

       
Presentació dels alumnes del Taller de Robòtica Educativa BOGATECH de nivell avançat-competició, Institut Icària, Barcelona
16-06-15
Durant aquest curs sis alumnes del Taller de Robòtica Educativa BOGATECH de nivell avançat-competició format per quatre alumnes de l'Institut Icària de Barcelona y dos alumnes de l'Escola Voramar han construït i programat un robot per la prova de Rescat de la RoboCup Junior... [+ info]

Durante este curso seis alumnos del Taller de Robótica Educativa BOGATECH de nivel avanzado-competición compuesto por cuatro alumnos del Instituto Icària de Barcelona y dos alumnos de la Escuela Voramar han construido y programado un robot para la prueba de Rescate de la RoboCup Junior... [+ info]

During this academic year six advanced-competition level students of BOGATECH Educational Robotics Workshop composed by four students of Icària High School and two students of Voramar School have built and programed a robot for the RoboCup Junior Rescue challenge... [+ info]

BOGATECH amb NOUTEC van participar a la Primera Conferència STEAM Barcelona
17 i 18-04-15
La primera conferència STEAM Barcelona sobre ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques, va ser un gran esdeveniment que va comptar amb uns ponents de luxe. El Taller de Robòtica Educativa BOGATECH de NOUTEC va exposar els projectes dels seus alumnes del taller de competició que barregen art i tecnologia i que han obtingut premis i reconeixements molt importants als campionats del món de la RoboCup Junior.

The first STEAM Barcelona conference about science, technology, engineering, art and mathematics, has been a great event which hosted top speakers. The BOGATECH Educational Robotics Workshop of NOUTEC exposed its competition students' projects which mix art and technology and which have obtained very important awards and recognition in the RoboCup Junior world championships.

La primera conferencia STEAM Barcelona sobre ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, fue un gran acontecimiento que contó con unos ponentes de lujo. El Taller de Robótica Educativa BOGATECH de NOUTEC expuso los proyectos de sus alumnos del taller de competición que mezclan arte y tecnología y que han obtenido premios y reconocimientos muy importantes en los campeonatos del mundo de la RoboCup Junior.

Second Camp TUMO Advanced Educational Robotics International Workshop by BOGATECH, Yerevan, Armenia
14-07 to 25-07-14
The Second Camp TUMO Advanced Educational Robotics International Workshop is a collaborative initiative between TUMO Center for Creative Technologies and BOGATECH Educational Robotics Workshop of NOUTEC. Not only Camp TUMO is a great technological experience, but it is also a multicultural adventure where young people from everywhere in the world come to Yerevan to undertake a big range of workshops, like moviemaking, animation, photography, digital music, digital drawing, design of videogames, computer programming, robotics, etc. As in previous occasions, some of BOGATECH's students enjoyed this experience that they shared with other young international students with very different cultures and practicing English, the official Camp TUMO language.

The advanced educational robotics workshop allows the students to work on their own projects and interests sharing knowledge, which generates very creative projects that allow integrating the technologies and the different courses held at TUMO. The students worked in very different projects, combining very diverse technologies in really innovative projects, almost doing basic research. [+ info]

El Segon Taller Avançat Internacional de Robòtica Educativa Camp TUMO és una iniciativa de col·laboració entre TUMO Center for Creative Technologies i el Taller de Robòtica Educativa BOGATECH de NOUTEC. El Camp TUMO, a més de ser una gran experiència tecnològica, també és una aventura multi-cultural on joves de tot el món venen a Yereván a realitzar un gran ventall de tallers, com ara moviemaking, animació, fotografia, música digital, dibuix digital, disseny de vídeojocs, programació, robòtica, etc. Com en anteriors ocasions, alguns alumnes de BOGATECH van gaudir d'aquesta experiència que van compartir amb altres joves d'arreu del món amb cultures molt diferents i practicant l'anglès que és la llengua oficial del Camp TUMO.

El taller avançat de robòtica educativa permet als alumnes treballar en els seus propis projectes i interessos compartint coneixements, la qual cosa genera projectes molt creatius que permeten integrar les tecnologies i els cursos diferents que es fan a TUMO. Els alumnes van treballar en projectes molt diferents i combinant tecnologies molt diverses en projectes realment innovadors, quasi de recerca bàsica. [+ info]


El segundo Taller Avanzado Internacional de Robótica Educativa Camp TUMO es una iniciativa de colaboración entre TUMO Center for Creative Technologies y el Taller de Robótica Educativa BOGATECH de NOUTEC. El Camp TUMO, además de ser una gran experiencia tecnológica, también es una aventura multi-cultural dónde jóvenes de todo el mundo vienen a Yereván a realizar un gran abanico de talleres, como por ejemplo, moviemaking, animación, fotografía, música digital, dibujo digital, diseño de vídeojuegos, programación, robótica, etc. Como en ocasiones anteriores, algunos alumnos de BOGATECH disfrutaron de esta experiencia que compartieron con otros jóvenes de todo el mundo con culturas muy diferentes y practicando el inglés que es la lengua oficial del Camp TUMO.

El taller avanzado de robótica educativa permite a los alumnos trabajar en sus propios proyectos e intereses compartiendo conocimientos, lo que genera proyectos muy creativos que permiten integrar las tecnologías y los cursos diferentes que se hacen en TUMO. Los alumnos trabajaron en proyectos muy diferentes y combinando tecnologías muy diversas en proyectos realmente innovadores, casi de investigación básica. [+ info]

       

Presentació dels alumnes del Taller de Robòtica Educativa BOGATECH, Institut Icària, Barcelona
19-06-14
Els alumnes del Taller de Robòtica Educativa BOGATECH del nivell d'introducció de 1er i 2on de ESO de l'Institut Icària de Barcelona van presentar el seu projecte de fi curs que va consistir en una persecució entre robots i ho van fer amb un bon sentit de l'humor... [+ info]

Los alumnos del Taller de Robótica Educativa BOGATECH del nivel de introducción de 1º y 2º de ESO del Instituto Icària de Barcelona presentaron su proyecto de fin de curso que consistió en una persecución entre robots y lo hicieron con un buen sentido del humor... [+ info]

The BOGATECH Educational Robotics Workshop introduction level students of Barcelona Icària High School 1st and 2nd years presented their final course project that was about a robots' chase and they did it with a nice sense of humor... [+ info]

   
Presentació del projecte de robòtica de dos alumnes de 4rt de Primària, Escola Garbí, Esplugues de Llobregat
18-06-14
L'Albert i en Pere (9 i 10 anys) de 4rt de Primària de l'Escola Garbí d'Esplugues, van explicar el seu projecte de fi de curs de robòtica que van fer en menys de dos trimestres... [+ info]

Albert y Pere (9 y 10 años) de 4º de Primaria de la Escuela Garbí de Esplugues, explicaron su proyecto de final de curso de robótica que hicieron en menos de dos trimestres... [+ info]

Albert and Pere (9 and 10 years old) 4th grade Primary school students from Garbí School of Esplugues, explained the final course robotics project they did in less than two trimesters... [+ info]

Presentació dels alumnes del Taller de Robòtica Educativa BOGATECH, Escola Voramar, Barcelona
17-06-14
Els alumnes del Taller de Robòtica Educativa BOGATECH de 5è i 6è de Primària de l'Escola Voramar de Barcelona van presentar el seu projecte de final de curs d'introducció a la robòtica que va consistir en la construcció i programació de 9 robots en base a una bonica història. Els alumnes van explicar el repte dissenyat per ells i els aspectes fonamentals i més difícils de la construcció i programació de cada robot... [+ info]

Los alumnos del Taller de Robótica Educativa BOGATECH de 5º y 6º de Primaria de la Escuela Voramar de Barcelona presentaron su proyecto de final de curso de introducción a la robótica que consistió en la construcción y programación de 9 robots basados en una bonita historia. Los alumnos explicaron el reto diseñado por ellos y los aspectos fundamentales y más difíciles de la construcción y programación de cada robot... [+ info]

The BOGATECH Educational Robotics Workshop 5th and 6th grade students of Voramar Primary School presented their introduction to robotics final course project about the construction and programing of 9 robots based on a cute story. The students explained the challenge they designed and the fundamental and most difficult aspects of each robot's construction and programing... [+ info]

   
BOGATECH seleccionat per formar part del LEGO Engineering Design Group Educators (l'EDGE), USA
Maig 2014
Josep Maria Fargas, director i fundador del Taller de Robòtica Educativa BOGATECH, que forma part de l'Associació NOUTEC, també fundada per ell, ha estat seleccionat per formar part del LEGO Engineering Design Group Educators (l'EDGE). Actualment l'EDGE és un grup d'uns 20 educadors innovadors apassionats per la robòtica LEGO que han estat seleccionats per donar consell respecte del contingut i estructura del lloc web, així com per aportar noves idees per ajudar i inspirar altres professors i estudiants.
Els membres de l'EDGE tenen formacions diverses i treballen amb joves tan petits com des dels 3 anys fins els adults. Els grups EDGE, actual i passats, inclouen professors, coordinadors d'activitats extraescolars, proveïdors de serveis professionals, enginyers, i més. L'EDGE ha inclòs membres d'Austràlia, Brasil, Bulgària, Canada, Costa Rica, Alemanya, Índia, Mèxic, Noruega, Rússia, Singapur, Espanya, Suïssa, USA, Regne Unit i Veneçuela!
Esteu atents i visiteu regularment la web de l'EDGE per estar al dia sobre els desenvolupaments, novetats, suport tècnic, propostes d'exercicis, etc.

Josep Maria Fargas, director y fundador del Taller de Robótica Educativa BOGATECH, que forma parte de la Asociación NOUTEC, también fundada por él, ha sido seleccionado para formar parte del LEGO Engineering Design Group Educators (el EDGE). Actualmente el EDGE es un grupo de unos 20 educadores innovadores apasionados por la robótica LEGO que han sido seleccionados para dar consejo sobre el contenido y estructura del sitio web, así como para aportar nuevas ideas para ayudar e inspirar a otros profesores y estudiantes.
Los miembros del EDGE tienen formaciones diversas y trabajan con jóvenes tan pequeños como desde los 3 años hasta los adultos. Los grupos EDGE, actual y pasados, incluyen profesores, coordinadores de actividades extraescolares, proveedores de servicios profesionales, ingenieros, i más. El EDGE ha incluido miembros de Australia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Costa Rica, Alemania, India, México, Noruega, Rusia, Singapur, España, Suiza, USA, Reino Unido y Venezuela!
Estad atentos y visitad regularmente la web del EDGE para estar al día sobre los desarrollos, novedades, soporte técnico, propuestas de ejercicios, etc.


Josep Fargas, director and founder of BOGATECH Educational Robotics Workshop, that forms part of NOUTEC Association, also founded by him, has been selected to form part of the LEGO Engineering Design Group Educators (the EDGE). The EDGE currently consists of about 20 innovative educators with a passion for LEGO robotics that have been selected to provide advice about the content and structure of the web site, as well as come up with new ideas to help and inspire other teachers and students.
Within the EDGE we have a diverse ranges of backgrounds, and group members work with learners from as young as 3 years old through to adults. Present and past EDGE groups included teachers, after-school program coordinators, professional development providers, engineers, and more. The EDGE has included members from Australia, Brazil, Bulgaria, Canada, Costa Rica, Germany, India, Mexico, Norway, Russia, Singapore, Spain, Switzerland, USA, UK, and Venezuela!
Stay tuned and visit regularly the EDGE web for updates about developments, news, technical support, proposals of exercises, etc.

LEGO Engineering Design Group Educators (the EDGE)
II Concurs de Robòtica Sant Jordi, Escola Garbí, Esplugues de Llobregat
31-03-14
Els participants del II Concurs de Robòtica Sant Jordi de l'Escola Garbí d'aquest any 2014 es van repartir en 4 grups amb alumnes de 2on de ESO fins a Batxillerat.
El repte del concurs va consistir en fer un projecte col·laboratiu on 4 robots, un per cada grup, havien de comunicar-se utilitzant els seus sensors per tal d'arrancar-se els uns als altres anant des de la seva posició inicial a la posició del robot que arrancaven, sense xocar-se, seguint una línia i comptant les interseccions de la línia que rastrejaven per tal de trobar el punt de parada amb precisió.
L'objectiu del concurs és afavorir la col·laboració entre participants per tal de resoldre un repte i aprendre els uns dels altres per solucionar les dificultats del mateix, tant a nivell de funcionament dels robots i dels seus sensors, com a nivell de la programació, tot i mantenint un nivell de competència just.
Durant la prova els participants van comprovar les interferències del sensor ultrasònic i van haver d'inventar solucions creatives per evitar-les i resoldre el repte.

Los participantes del II Concurso de Robótica Sant Jordi de la Escuela Garbí de este año 2014 se repartieron en 4 grupos con alumnos de 2o de ESO hasta Bachillerato.
El reto del concurso consistió en hacer un proyecto colaborativo donde 4 robots, uno para cada grupo, tenían que comunicarse utilizando sus sensores para arrancarse los unos a los otros yendo desde su posición inicial a la posición del robot que arrancaban, sin chocarse, siguiendo una línea y contando las intersecciones de la línea que rastreaban para encontrar el punto de parada con precisión.
El objetivo del concurso es favorecer la colaboración entre participantes para resolver un reto y aprender unos de otros para solucionar las dificultades del mismo, tanto a nivel de funcionamiento de los robots y de sus sensores, como a nivel de la programación, manteniendo un nivel de competencia justo.
Durante la prueba los participantes pudieron comprobar las interferencias del sensor ultrasónico y tuvieron que inventar soluciones creativas per evitarlas y resolver el reto.


The 2014 year participants of the II Sant Jordi Robotics Competition of Garbí School were distributed in 4 groups with students from the 2nd high school year to the last one.
The challenge was to do a collaborative project where 4 robots, one for each group, had to communicate with each other using their sensors so as to start each other going from the current position to the one of the started robot, without hitting themselves, following a line and counting the intersections of the followed line so as to find accurately the stopping point.
The goal of the competition is to promote collaboration among participants to solve a challenge and to learn from each other to solve its difficulties, not only at the level of the robots and their sensors operation, but also at the programming level, keeping a fair level of competition.
During the challenge the participants could test the ultrasonic sensor interferences and had to invent creative solutions to avoid them to solve the challenge.

   
Robo-telling stories (conta una història amb un robot), projectes de robòtica dels alumnes de Tecnologia de 2on de ESO, Escola Garbí, Esplugues
27-02-14
L'objectiu del curs és assegurar que els estudiants es diverteixen amb el que fan, aprenen jugant, dissenyen històries i resolen problemes que els interessen i els motiven per recordar el que aprenen, aprenen els instruments per transformar-se en actors en comptes de ser simples consumidors de tecnologia, aprenen les paraules tècniques en Anglès, Castellà i Català, entenen els seus propis dispositius tecnològics, treballen en grups, negocien i col·laboren amb els seus companys/es, aprenen entre si, d'altres i ajuden a altres per aprendre al seu propi ritme, registren en un diari el seu disseny i processos d'aprenentatge (que és més important que el resultat), dissenyen presentacions i expliquen en públic els seus projectes i el que han après, i mostren i comuniquen la passió respecte al que fan.
Un exemple dels projectes d'aquest any, que encara que molt diversos, molts estan relacionats entre si mitjançant una història global de la classe, és: el disseny de vaixells diferents, un globus, un cotxe telecomandat amb una càmera de vídeo controlada per un segon robot via Bluetooth, un autobús que recull el públic per dur-lo a un estadi de lluita de Sumo, els robots de Sumo, un robot expenedor de pizzes, un grup d'animadores de Sumo que ballen al ritme de la música, una ambulància que va a un hospital fent aturades pel camí i rebent encàrrecs d'aquest via Bluetooth, un robot trepador, un robot de rescat amfibi que pot entrar dins l'aigua per recollir una víctima, un dragstrer de carreres, etc.
Aquest projecte es va presentar al Concurs de professors inGenious de la UE i va quedar seleccionat entre els 7 màxims finalistes europeus!

The goal of the course is to make sure that students enjoy what they do, learn by playing, design stories and solve problems that interest and motivate them to remember what they learn, learn the tools to become actors instead of simple consumers of technology, learn the technical words in English, Spanish and Catalan, understand their own technological gadgets, work in groups, negotiate and collaborate with their peers, learn with each other, from others and help others to learn at their own pace, record in a diary their design and learning processes (which is more important than the result), design presentations and explain in public their projects and what they have learnt, and show and communicate the passion about what they do.
An example of this year projects, that although very diverse, many of them are related to each other in a global class story, is: the design of different boats, a balloon, a remote controlled car with a video camera controlled by a second robot via Bluetooth, a bus which takes the public to a robot Sumo fight arena, the Sumo robots, a pizza delivery robot, a group of Sumo cheerleaders dancing in coordination with the music, an ambulance that goes to a hospital making several stops on its way and receiving assignments from it via Bluetooth, a climbing robot, an amphibious rescue robot that can enter into the water to pick up a victim, a speed dragster, etc.
This project was presented to the EU inGenious Teacher Competition and it was selected among the top 7 European finalists!


El objetivo del curso es asegurar que los estudiantes se divierten con lo que hacen, aprenden jugando, diseñan historias y resuelven problemas que les interesan y los motivan para recordar lo que aprenden, aprenden los instrumentos para transformarse en actores en vez de ser simples consumidores de tecnología, aprenden las palabras técnicas en Inglés, Castellano y Catalán, entienden sus propios dispositivos tecnológicos, trabajan en grupos, negocian y colaboran con sus compañeros/as, aprenden entre sí, de otros y ayudan a otros para aprender a su propio ritmo, registran en un diario su diseño y procesos de aprendizaje (que es más importante que el resultado), diseñan presentaciones y explican en público sus proyectos y lo que han aprendido, y muestran y comunican la pasión respecto a lo que hacen.
Un ejemplo de los proyectos de este año, que aunque muy diversos, muchos están relacionados entre sí mediante una historia global de la clase, es: el diseño de barcos diferentes, un globo, un coche teledirigido con una cámara de vídeo controlada por un segundo robot vía Bluetooth, un autobús que recoge el público para llevarlo a un estadio de lucha de Sumo, los robots de Sumo, un robot expendedor de pizzas, un grupo de animadoras de Sumo que bailan al ritmo de la música, una ambulancia que va a un hospital haciendo varias paradas en el camino y recibiendo encargos de éste vía Bluetooth, un robot trepador, un robot de rescate anfibio que puede entrar en el agua para recoger una víctima, un dragster de carreras, etc.
Este proyecto se presentó al Concurso de profesores inGenious de la UE y ¡quedó seleccionado entre los 7 máximos finalistas europeos!       
Què és i cóm funciona una turbina hidroelèctrica, Setmana de la Ciència, Escola Garbí, Esplugues
19-11-13
Durant la 18a Setmana de la Ciència, els alumnes de l'Escola Garbí d'Esplugues varen dur a terme diferents activitats i tallers relacionats amb l'aigua, tema triat per l'escola. Des del Departament de Tecnologia de l'Escola Garbí es va proposar el taller "Què és i cóm funciona una turbina hidroelèctrica" al qual varen participar 19 alumnes de la ESO dels quals 4 van venir de l'Institut Icària de Barcelona per realitzar el taller i passar tot un dia a Garbí. Els alumnes, distribuïts per grups, varen construir amb peces de LEGO diferents tipus de turbines semblants a les que utilitzen les centrals hidroelèctriques i les varen connectar a un robot de LEGO per tal d'observar i relacionar els paràmetres que intervenen en la generació d'energia, com ara el cabal, l'alçada de la caiguda de l'aigua i la geometria de la turbina.
Aquest projecte es va presentar al Concurs de professors inGenious de la UE.

During the 18th Science Week, Garbí School students of Esplugues undertook different activities and workshops related to water, theme chosen by the school. The Technology Department of Garbí School proposed the workshop "What is it and how a hydroelectric turbine works" where 19 high school students participated from whom 4 came from Barcelona Icària High School to attend the workshop and stay a whole day at Garbí. The students, distributed in groups, built a turbine with LEGO pieces, similar to the ones used in hydroelectric power plants, and connected it to a LEGO robot to observe and relate the parameters that play a role in the generation of energy, like the water flow, the water falling height and the turbine geometry.
This project was presented to the EU inGenious Teacher Competition.


   
First Camp TUMO Educational Robotics International Workshop by BOGATECH and NOUTEC, Yerevan, Armenia
15-07 to 23-07-13
The First Camp TUMO Educational Robotics International Workshop, a collaborative initiative between TUMO Center for Creative Technologies and BOGATECH Educational Robotics Workshop of NOUTEC, where 4 BOGATECH students participated, proposed an advanced students workshop where different groups of students worked in very different projects, from building a balloon to building a compass sensor, or building remote controlled robots from NXT intelligent bricks or using a web interface and even Google voice, building robots to solve a labyrinth based on TUMO fountain, building a robot elevator, etc.
As always, it has been an extraordinary experience to be able to work with TUMO students. Good work! [+ info]

El Primer Taller Internacional de Robòtica Educativa Camp TUMO, una iniciativa de col·laboració entre TUMO Center for Creative Technologies i el Taller de Robòtica Educativa BOGATECH de NOUTEC, que va comptar amb 4 alumnes de BOGATECH, va proposar un taller per estudiants avançats on diferents grups d'alumnes varen treballar en projectes molt diferents, des de la construcció d'un globus fins construir un sensor de brúixola, o la construcció de robots telecomandats des de maons intel·ligents NXT o utilitzant una interfície web i inclús Google voice, o construir robots per resoldre un laberint basat en la font de TUMO, construir un ascensor de robots, etc.
Com sempre, ha estat una experiència extraordinària poder treballar amb els alumnes de TUMO. Bona feina! [+ info]


El Primer Taller Internacional de Robótica Educativa Camp TUMO, una iniciativa de colaboración entre TUMO Center for Creative Technologies y el Taller de Robótica Educativa BOGATECH de NOUTEC, en el que participaron 4 alumnos de BOGATECH, propuso un taller para estudiantes avanzados en el que diferentes grupos de alumnos trabajaron en proyectos muy diferentes, desde la construcción de un globo hasta construir un sensor de brújula, o la construcción de robots teledirigidos desde maones inteligentes NXT o utilizando una interfície web e incluso Google voice, o construir robots para resolver un laberinto basado en la fuente de TUMO, construir un ascensor de robots, etc.
Como siempre, ha estado una experiencia extraordinaria poder trabajar con los alumnos de TUMO. Buen trabajo! [+ info]

Presentació dels alumnes del Taller de Tecnologies Creatives NOUTEC a l'Institut Icària, Barcelona
27-06-13
Els alumnes del curs de Tecnologies Creatives NOUTEC de nivell introducció i els de nivell avançat i de competició van presentar els resultats dels seus treballs durant el curs a l'Institut Icària de Barcelona. Els alumnes de nivell introductori van sorprendre l'audiència amb les seves explicacions i els seus vídeos i projectes, la tecnologia que van utilitzar per realitzar-los i les estratègies de muntatge, coordinació i treball en equip que van dur a terme. Seguidament els alumnes de nivell avançat de l'equip de competició BOGATECH van posar la guinda del pastís presentant el resultat de la seva recerca durant el curs anomenat "Explosió Virtual!", inspirat en l'exposició que va fer la Fundació Miró sobre l'obra d'en Jackson Pollock, els seus seguidors i la importància que va tenir en l'art conceptual i contemporani. [+ info]

The introduction and advanced and competition levels students of NOUTEC Creative Technologies Workshop presented the results of their work during the course at Icària High School, Barcelona. The introduction level students surprised the audience with their explanations and their videos and projects, the technology they used to do them and the editing strategies, coordination and teamwork they undertook. Next, the advanced level students of BOGATECH competition team put the icing on the cake presenting the results of their research during the course entitled "Virtual Explosion!", inspired on the exhibition that Miró's Foundation did about the works of Jackson Pollock, his followers and the importance he had in conceptual and contemporary art. [+ info]

   
I Concurs de Robòtica Sant Jordi, Escola Garbí, Esplugues de Llobregat
19-03-13
En el I Concurs de Robòtica Sant Jordi de l'Escola Garbí varen participar alumnes de 1er, 2on i 4rt d'ESO. El concurs tractava de programar un robot senzill capaç de seguir una línia, sortejar un obstacle i parar al final del recorregut. Cal mencionar que els alumnes de 2on encara no havien programat mai amb estructures de bucle i bifurcacions i les varen aprendre el mateix dia del concurs! Només un equip dels alumnes de 4rt va utilitzar una làmpada per mostrar el reconeixement de l'obstacle i va utilitzar un rastrejador amb 2 sensors de llum, la qual cosa li va permetre aturar el robot automàticament al final del recorregut. [+ info]

Students of the 1st, 2nd and 4th high school year participated in the I Sant Jordi Robotics Competition of Escola Garbí. The competition was about programming a simple robot to follow a line, avoid an obstacle and stop at the end of the circuit. It is worth mentioning that the 2nd year students still had never programmed with loop and switch structures, and they learned them the same day of the competition! Only one team of the 4th year students used a lamp to show the recognition of the obstacle and used a line follower with 2 light sensors, which allowed them to automatically stop the robot at the end of the circuit. [+ info]

   
Third TUMO Educational Robotics Workshop by BOGATECH and NOUTEC, Yerevan, Armenia
28-01 to 08-02-13
The third TUMO educational robotics workshop, a collaborative initiative between TUMO Center for Creative Technologies and NOUTEC, proposed a workshop on RoboCup Junior rescue and dance challenges.

The first educational robotics course at TUMO started with 60 students, and today, one year after, there are about 300 students participating in the different workshops. To celebrate this anniversary a very warm party was organized by the students. [+ info]

El tercer taller de robòtica educativa TUMO, una iniciativa de col·laboració entre TUMO Center for Creative Technologies i NOUTEC, va proposar un taller basat en els reptes de rescat i dansa de la RoboCup Junior.

El primer curs de robòtica educativa realitzat a TUMO va començar amb 60 estudiants, i avui, un any més tard, hi han uns 300 alumnes participant en diferents tallers. Per celebrar aquest aniversari els alumnes van organitzar una festa molt entranyable. [+ info]


       
Curs de programació de robots educatius "De LEGO Mindstorms NXT-G a LabVIEW" per a professors, Departament d'Ensenyament, Cerdanyola del Vallès
05-12-12
El taller de robòtica educativa BOGATECH, que forma part de l'Associació NOUTEC, va impartir el curs de programació de robots educatius "De LEGO Mindstorms NXT-G a LabVIEW" per a professors, organitzat pel cesire*.aulatec del Departament d'Ensenyament a Cerdanyola del Vallès. El curs va consistir en una introducció a LabVIEW amb exemples comparats amb la mateixa programació en LEGO Mindstorms NXT-G, mostrant similituds i diferències, així com capacitats i limitacions.

BOGATECH Educational Robotics Workshop, which forms part of NOUTEC Association, gave the educational robots course "From LEGO Mindstorms NXT-G to LabVIEW" for teachers, organized by cesire*.aulatec of the Department of Education at Cerdanyola del Vallès. The course gave an introduction to LabVIEW with examples compared with the same programming in LEGO Mindstorms NXT-G, showing similarities and differences, as well as capacities and limitations.
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya             cesire*.aulatec, Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Second Educational Robotics International Summer Course by BOGATECH and LMFL at Ordino, Andorra
15 to 29-08-12
For the second time, BOGATECH Educational Robotics Workshop and Language and Music For Life (LMFL) organized in collaboration the Educational Robotics International Summer Course at Ordino, Andorra. The intensive course is organized in daily sessions of three hours. The course is taught in English and is a very good language practice for the international students. For native English students, the course can also be taught in three other different languages (French, Spanish and Catalan). The course is structured in two different parts, the first week it covers a full program that allows students to get the knowledge and experience to build and program autonomous robots, and the second week the students develop a common project that offers them an opportunity to put together the knowledge acquired and to work in teams... [+ info]

Per segona vegada, el Taller de Robòtica Educativa BOGATECH i Language and Music For Life (LMFL) van organitzar en col·laboració el Curs Internacional d'Estiu de Robòtica Educativa a Ordino, Andorra. El curs intensiu s'organitza amb sessions diàries de tres hores. El curs es fa en anglès i és una molt bona forma de practicar la llengua pels alumnes internacionals. Pels alumnes anglesos natius, el curs es pot impartir en tres altres llengües (francès, castellà i català). El curs s'estructura en dues parts diferents, la primera setmana cobreix un programa complert que permet als alumnes adquirir el coneixement i experiència per construir i programar robots autònoms, i la segona setmana els alumnes desenvolupen un projecte comú que els hi ofereix l'oportunitat d'ajuntar els coneixements adquirits i de treballar en equip... [+ info]

   
Second Educational Robotics International Summer Course by BOGATECH and LMFL at Queen's College, Tauton, UK
31-07 to 13-08-12
For the second time, BOGATECH Educational Robotics Workshop and Language and Music For Life (LMFL) organized in collaboration the Educational Robotics International Summer Course at Queen's College, Tauton, United Kingdom. The intensive course is organized in daily sessions of three hours. The course is taught in English and is a very good language practice for the international students. For native English students, the course can also be taught in three other different languages (French, Spanish and Catalan). The course is structured in two different parts, the first week it covers a full program that allows students to get the knowledge and experience to build and program autonomous robots, and the second week the students develop a common project that offers them an opportunity to put together the knowledge acquired and to work in teams... [+ info]

Per segona vegada, el Taller de Robòtica Educativa BOGATECH i Language and Music For Life (LMFL) van organitzar en col·laboració el Curs Internacional d'Estiu de Robòtica Educativa al Queen's College de Tauton al Regne Unit. El curs intensiu s'organitza amb sessions diàries de tres hores. El curs es fa en anglès i és una molt bona forma de practicar la llengua pels alumnes internacionals. Pels alumnes anglesos natius, el curs es pot impartir en tres altres llengües (francès, castellà i català). El curs s'estructura en dues parts diferents, la primera setmana cobreix un programa complert que permet als alumnes adquirir el coneixement i experiència per construir i programar robots autònoms, i la segona setmana els alumnes desenvolupen un projecte comú que els hi ofereix l'oportunitat d'ajuntar els coneixements adquirits i de treballar en equip... [+ info]

   
Second TUMO Educational Robotics Workshop by BOGATECH and NOUTEC, Yerevan, Armenia
02 to 14-07-12
The second TUMO educational robotics workshop, a collaborative initiative between TUMO Center for Creative Technologies and NOUTEC, included 3 advanced students of BOGATECH from Barcelona, who were incredibly well hosted by a TUMO student, and complemented educational robotics with a new educational activity based on “Systems Thinking”, which provides students the tools to think, organize, structure and understand complex systems... [+ info]

El segon taller de robòtica educativa TUMO, una iniciativa de col·laboració entre TUMO Center for Creative Technologies i NOUTEC, va incloure 3 estudiants avançats de BOGATECH a Barcelona, que van ser increïblement ben allotjats per un estudiant de TUMO, i va complementar la robòtica educativa amb una nova activitat basada en el “Pensament Sistèmic”, que proporciona als alumnes les eines per pensar, organitzar, estructurar i comprendre sistemes complexes... [+ info]   
Presentació del Taller de Robòtica Educativa BOGATECH a l'Institut Icària, Barcelona
18-06-12
Els alumnes del Taller de Robòtica Educativa BOGATECH (nivell d'iniciació, nivell avançat i de competició, i nivell de recerca) van fer la presentació del seu treball durant el curs... [+ info]

The students of BOGATECH Robotics Educational Workshop (introduction level, advanced and competition level, and research level) presented the work done during the course... [+ info]

       
"Què aprenem al taller de robòtica educativa BOGATECH?", IV Jornada Programa'2012, Citilab Cornellà
19-05-12
Els alumnes del Taller de Robòtica Educativa BOGATECH van participar a la quarta edició de la Jornada Programa'2012 d'intercanvi d'experiències de programació i de robòtica escolar a l'educació primària i secundària a la seu del Citilab de Cornallà. La Jornada està dedicada als entorns de programació i de robòtica escolar i s'adreça als i les professionals d'educació primària i secundària interessats en l'ús didàctic dels llenguatges de programació i de la robòtica en la seva pràctica docent. La intenció és oferir un espai per compartir i potenciar el diàleg entre docents i intercanviar experiències desenvolupades a l'aula, amb una visió interdisciplinar dels entorns de programació i de la robòtica escolar en qualsevol de les etapes educatives, tant a l'educació primària com a la secundària. Aquestes jornades les organitza el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya conjuntament amb el Citilab de Cornellà.

Els alumnes del Taller de Robòtica Educativa BOGATECH van presentar "Què aprenem al taller de robòtica educativa BOGATECH?". Van participar els alumnes del curs d'iniciació, els alumnes avançats de l'equip de competició i els alumnes del grup de recerca que estan realitzant el treball de recerca de 4rt de ESO. Va ser una molt bona ocasió per veure el que fa cada grup d'alumnes, el que aprenen, cóm ho aprenen i cóm ho expliquen. Cada grup d'alumnes realitza el seu treball i projecte d'acord amb les matèries i coneixements curriculars del seu nivell, i sovint van molt més enllà gràcies a la tecnologia de la robòtica educativa i les noves eines de programació gràfica, com Mindstorms NXT-G i LabVIEW de National Instruments, utilitzant el seu enginy per construir, estructurar i programar els seus robots per realitzar els seus objectius treballant en equip i col·laborant entre equips.

Els alumnes van presentar els seus robots basats fonamentalment en el repte de rescat de la RoboCup Junior i els assistents varen poder veure la progressió dels diferents nivells, des del grup d'iniciació amb robots programats seqüencialment mitjançant estructures de bucles, bifurcacions niuades i variables, als alumnes del grup de competició que varen explicar la programació basada en una màquina d'estat, fins arribar al grup de recerca que varen exposar el disseny d'algorismes basats en sistemes PID (Proporcional, Integral, Derivatiu) per fer que el robot utilitzi els seus sensors de tal manera que li permeti tenir un coneixement molt més precís del lloc on es troba.

Què aprenem al taller de robòtica educativa BOGATECH?, IV Jornada Programa'2012, Citilab Cornellà
Visita del Taller de Robòtica Educativa BOGATECH al Laboratori SPECS de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
11-05-12
Tots els alumnes del Taller de Robòtica Educativa BOGATECH (iniciació, competició i recerca) van visitar el Laboratori SPECS de la Universitat Pompeu Fabra. Els investigadors de SPECS van presentar alguns dels seus robots, entre els quals l'iCub, als alumnes i aquests van presentar els seus robots als investigadors. Va ser una visita molt didàctica, divertida i apassionant, especialment en veure com la música, les matemàtiques i la robòtica no estan tant allunyades com podem pensar i com el propi pla d'estudis caduc del nostre país encara ho reflecteix, no permetent realitzar un batxillerat científic musical, només artístic musical, considerant la música només com una disciplina artística... Curiosament un dels investigadors, l'Andre, i el seu tutor, en Jonatas del Brasil, són tots dos músics i matemàtics!
Va ser una sessió inoblidable. Moltes gràcies als investigadors del Laboratori SPECS! [+ info]

All the students of BOGATECH Educational Robotics Workshop (introduction, competition and research) visited the SPECS Laboratory at Pompeu Fabra University. SPECS researchers presented some of their robots, among which the iCub, to the students and these presented their robots to the researchers. It was a very educational, fun and fascinating visit, especially because we saw how music, mathematics and robotics are not so far away as we might think and as our country education curriculum still reflects, as it does not allow to study a scientific-musical Sixth Form, only artistic-musical, considering music only as an artistic discipline… Curiously one of the researchers, Andre, and his advisor, Jonatas from Brasil, are both of them musicians and mathematicians!
It was an unforgettable session. Thank you very much to the SPECS Laboratory researchers! [+ info]


   
Participació de BOGATECH a la 10a Jornada de Telemàtica Educativa i Fira TIC 2012, Barcelona
25-04-12
BOGATECH va participar en la "Taula d'experiències - la robòtica educativa a l'aula", coordinada per en Miquel Àngel Prats, dins la 10a Jornada de Telemàtica Educativa i Fira TIC 2012 organitzada per la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Els participants van exposar molt breument alguns dels seus projectes i va ser una experiència molt engrescadora i motivadora, especialment per la gran diversitat, creativitat i interdisciplinarietat dels projectes exposats, així com per l'enorme treball i motivació mostrada pels alumnes participants en els diferents tallers i activitats. Podeu consultar el programa de la jornada.

BOGATECH participated in the "Experiences forum - educational robotics in the classroom", coordinated by Miquel Àngel Prats, hosted in the 10th Symposium of Educational Telematics and CIT Fair 2012 organized by Fundació Escola Cristiana de Catalunya. The participants exposed very briefly some of their projects and it was a very exciting and motivating experience, especially because of the projects big diversity, creativity and interdisciplinary character, as well as because of the enormous work and motivation shown by the students participating in the different workshops and activities. You can see the program of the symposium.

Programa de la 10a Jornada de Telemàtica Educativa i Fira TIC 2012
Presentació a Expodidàctica de l'Associació NOUTEC, Barcelona
22-03-12
L'objectiu de la recentment creada creada Associació NOUTEC és la promoció entre els infants i joves dels valors necessaris pel desenvolupament d'una societat científica i tecnològicament capdavantera. Els seus objectius principals són els esports de la ment per fomentar l'activitat intel·lectual en els infants, l'esperit científic, la iniciativa tecnològica, la creativitat i la sostenibilitat a partir del pensament sistèmic i el maneig dels sistemes complexes.
El Taller de Robòtica Educativa BOGATECH passarà a formar part de NOUTEC per així poder oferir a més centres educatius activitats curriculars i extraescolars interdisciplinàries i més diverses.

The goal of the recently created NOUTEC Association is to promote among children and young people the needed values for the development of a scientifically and technologically leading society. Its main goals are the sports of the mind to promote intellectual activity in children, the scientific spirit, the technological initiative, creativity and sustainability through systemic thinking and the management of complex systems.
The BOGATECH Educational Robotics Workshop will join NOUTEC to be able to offer to more education centers interdisciplinary and more diverse curricular and afterschool activities.


Associació NOUTEC
Presentació a Expodidàctica del Taller de Robòtica Educativa BOGATECH realitzat al TUMO Center for Creative Technologies, Yerevan, Armènia
21-03-12
BOGATECH collabora amb el TUMO Center for Creative Technologies de Yerevan, Armènia, per posar en marxa una nova línia d'activitats basada en la robòtica educativa. El Taller de Robòtica Educativa BOGATECH aplica des de fa 5 anys la robòtica educativa tant en l'àmbit extraescolar, amb projectes exitosos com la participació en competicions internacionals, com dins l'àmbit curricular, amb experiències molt positives i engrescadors.
Al recentment creat TUMO Center for Creative Technologies a Yerevan, Armènia, que ja compta amb quasi 7.000 alumnes en horari extraescolar, els joves aprenen animació, disseny de vídeojocs, desenvolupament de webs i vídeo i àudio digital amb una filosofia molt particular.
A Expodidàctica, Saló dels Recursos i les Tecnologies per a l'Educació, la Marielou Papazian, directora de TUMO i en Josep Maria Fargas, director de BOGATECH, van presentar el projecte comú de col·laboració entre BOGATECH i TUMO dins del camp de la robòtica educativa i l'experiència del primer taller intensiu realitzat a Yerevan, Armènia, durant dues setmanes el passat mes de febrer amb dos grups de 30 alumnes.

BOGATECH collaborates with TUMO Center for Creative Technologies in Yerevan, Armenia, to start a new line of activities based in educational robotics. The BOGATECH Educational Robotics Workshop applies educational robotics since 5 years ago as afterschool activities, with successful projects like the participation in international competitions, as well as at the curricular level, with very positive and motivating experiences.
At the recently opened TUMO Center for Creative Technologies in Yerevan, Armenia, which already has almost 7.000 students in afterschool hours, young people learn animation, videogame design, web and digital video and audio development with a very special philosophy.
At Expodidàctica, Show of Resources and Technologies for Education, Marielou Papazian, director of TUMO and Josep Fargas, director of BOGATECH, presented the common collaborative project between BOGATECH and TUMO in the fields of educational robotics and the experience of the first intensive workshop achieved in Yerevan, Armenia, during two weeks last February by two groups of 30 students.


Expodidàctica, Saló dels Recursos i les Tecnologies per a l'Educació    TUMO Center for Creative Technologies, Yerevan, Armenia    TUMO Robotics presentation video by Civilnet
TUMO Educational Robotics Workshop by BOGATECH, Yerevan, Armenia
09 to 22-02-12
TUMO Center for Creative Technologies is a unique innovative place at the heart of Yerevan, Armenia, equipped with state-of-the-art digital technology and with intelligently well-designed educational programs where young people can learn and produce creative content and media applications.

The first TUMO educational robotics workshop started with collaboration between TUMO and BOGATECH. 60 students divided into two groups started an intensive introduction course to LEGO Mindstorms NXT during 10 days in sessions of 3 hours and finished the course with a collaborative robotics project. This project allowed the students to put into practice all the knowledge and concepts learnt during the course, was a good exercise to learn teamwork, and was presented publicly the last day to TUMO students, parents, Armenian press and TV. This presentation gave the students the opportunity to explain their work in public as part of the workshop's educational goals.

The experience was very fascinating and not only the students learnt a lot having fun, but due to the intensive timetable, it was a great human experience for all of us. We hope to continue collaborating in the future and strengthen the links between TUMO and BOGATECH, to provide students of Yerevan and Barcelona a new field of creative thinking and a multicultural experience.

I want to personally thank all TUMO staff for such a great experience and I would like to send all my Yerevan students my warmest regards and an enormous hug. Keep working hard!, Josep Fargas.

El TUMO Center for Creative Technologies és un lloc innovador únic al cor de Yerevan, Armènia, equipat amb la última tecnologia digital i amb programes educatius intel·ligentment ben dissenyats, on els joves poden aprendre i produir continguts creatius i aplicacions multimèdia.

El primer taller de robòtica educativa TUMO va començar amb la col·laboració de TUMO i BOGATECH. 60 estudiants dividits en dos grups van començar un curs intensiu d'introducció a LEGO Mindstorms NXT durant 10 dies en sessions de 3 hores i van acabar el curs amb un projecte de robòtica col·laborativa. Aquest projecte va permetre als estudiants posar en pràctica tots els coneixements i conceptes apresos durant el curs, va ser un bon exercici per aprendre a treballar en equip, i es va presentar públicament l'últim dia als estudiants de TUMO, les mares i pares, i la premsa i TV armènies. Aquesta presentació va donar als estudiants l'oportunitat d'explicar el seu treball en públic com a part de l'objectiu pedagògic del taller.

L'experiència va ser fascinant i no tant sols els estudiants van aprendre molt divertint-se, sinó que donat l'horari intensiu, va ser una gran experiència humana per a tots nosaltres. Esperem poder continuar col·laborant en el futur i enfortir els lligams entre TUMO i BOGATECH, per proporcionar als estudiants de Yerevan i Barcelona un nou camp de pensament creatiu i una experiència multicultural.

Vull personalment agrair a tot el personal de TUMO aquesta gran experiència i voldria enviar als meus estudiants de Yerevan una salutació molt cordial i una gran abraçada. Seguiu treballant fort!, Josep Maria Fargas.


   
Vídeo documental "Kids on chips" Noves Pedagogies Tecnològiques de pixelinfact
Desembre 2011
"Kids on chips" és un video-documental de pixelinfact sobre l'ús dels nous mitjans tecnològics en l'eduació. Amb propòsits didàctics i divulgatius, el documental mostra noves estrategies educatives que s'estan portant a terme en l'actualitat on BOGATECH hi ha col·laborat.

"Experiències de BOGATECH al campionat del món de la Robocup Junior: una experiència educativa i multi-cultural", presentació a la VI Jornada de difusió i intercanvi d'experiències relacionades amb els robots didàctics, Robolot, Olot
15-10-11
BOGATECH va participar a la VI Jornada de difusió i intercanvi d'experiències relacionades amb els robots didàctics organitzada per Robolot. Els alumnes del Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària i components de l'equip de competició BOGATECH van presentar les "Experiències de BOGATECH al campionat del món de la Robocup Junior: una experiència educativa i multi-cultural". Com sabeu BOGATECH ha guanyat per dos anys consecutius premis molt importants a la RoboCup Junior International a Singapur i a Istanbul, i els alumnes van fer una reflexió sobre les implicacions de participar en concursos de robòtica educativa i en competicions d'àmbit internacional, sobre el que han aprés i com ho han aprés, sobre què implica superar els reptes, i van exposar una visió personal de la seva trajectòria amb l'ànim de divulgar la seva experiència per a que altres escoles i instituts endeguin experiències similars. Encara som l'únic equip Català que des de fa dos anys es presenta a aquesta competició considerada com els olímpics de la robòtica educativa.

BOGATECH participated in the IV Conference of educational robots experiences exchange organized by Robolot. The students of the Bogatell-Icària LEGO Robotics Workshop and members of the competition team BOGATECH made a presentation about the "Experiences of BOGATECH at the RoboCup Junior world championship: an educational and multi-cultural experience". As you know BOGATECH has won for two years consecutively very important prizes at RoboCup Junior International at Singapore and at Istanbul. The students gave some thoughts about the implications of participating in educational robotics competitions and at an international level, about what they have learnt and how they have learnt it, about the implications of overcoming the challenges, and exposed a personal view of their trajectory with the spirit of spreading their experience to encourage other schools to start similar experiences. We are still the only Catalan team that since two years ago goes to this competition considered the Olympics of educational robotics.

LMFL Educational Robotics International Summer Course Presentation, Cévenol, France
15 to 29-08-11
The educational robotics workshop carried at Cévenol International College, France, was the second workshop done in collaboration between Language and Music For Life (LMFL) and Bogatell-Icària LEGO Robotics Workshop. The course although had few students, only three aged of 11 from the UK and Israel, it allowed them to develop an ambitious project based on robot rescue with exercises inspired by RoboCup Junior rescue challenge. The students had three hours daily sessions and during the first week they accomplish a full program with theory classes, exercises and small challenges to learn the fundamentals of LEGO educational robotics. During the second week of the course the students developed and built three different rescue robots and programmed them to accomplish an exercise based on different tasks. Finally, the students explained their project in a public presentation the last day of the course.

El taller de robòtica educativa realitzat al Col·legi Internacional Cévenol, França, va ser el segon taller realitzat en col·laboració entre Language and Music For Life (LMFL) i el Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària. El curs, encara que va tenir pocs alumnes, tres de 11 anys d'Anglaterra i d'Israel, va permetre desenvolupar un projecte ambiciós basat en el rescat de robots inspirat en el repte de rescat de la RoboCup Junior. Els estudiants treballaven cada dia en sessions de tres hores y durant la primera setmana van realitzar un programa complert amb classes teòriques, exercicis i petits reptes per aprendre els fonaments de la robòtica educativa de LEGO. Durant la segona setmana del curs, els estudiants van desenvolupar i construir tres robots diferents de rescat y els van programar per realitzar un exercici basat en tasques diferents. Finalment, els estudiants van explicar el seu projecte en una presentació pública l'últim dia del curs.

   
LMFL Educational Robotics International Summer Course Presentation, Llandovery, United Kingdom
31-07 to 13-08-11
The educational robotics workshop carried at Llandovery, United Kingdom, was the first workshop done in collaboration between Language and Music For Life (LMFL) and Bogatell-Icària LEGO Robotics Workshop. The course had 10 students from 8 to 14 years old, and was organized in two daily sessions, one in the morning with the youngest students during two hours and the second one of three hours in the afternoon with the eldest. Given the diversity of students (Korea, France, Rumania, Spain and UK) the course was taught in three different languages at the same time (English, French and Catalan) which was very fun, but exhausting. The course was structured in two different parts, the first week we covered a full program that allowed the students to get the knowledge and experience to build and program autonomous robots and the second week the students developed a common project that offered them an opportunity to put together the knowledge acquired and to work in teams. Finally, the students made a public presentation of their projects the last day of the course.

El taller de robòtica realitzat a Llandovery, Regne Unit, ha estat el primer taller realitzat en col·laboració entre Language and Music For Life (LMFL) i el Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària. El curs va tenir 10 estudiants de entre 8 i 14 anys d'edat, i es va organitzar en dues sessions diàries, una al matí pels estudiants més joves durant dues hores i la segona de tres hores per la tarda amb els més grans. Donada la diversitat dels estudiants (Corea, França, Romania, Espanya y Regne Unit) el curs es va impartir simultàniament en tres idiomes diferents (anglès, francès i català) la qual cosa va ser divertida, però esgotadora. El curs es va estructurar en dues parts diferents, la primera setmana es va realitzar un programa complert que va permetre als estudiants adquirir els coneixements i l'experiència per construir i programar robots autònoms, i la segona setmana els estudiants van desenvolupar un projecte comú que els va oferir l'oportunitat de posar en comú el coneixement adquirit i de treballar en equip. Finalment, els estudiants van fer una presentació pública dels seus projectes l'últim dia del curs.

   
BOGATECH guanya dos premis al campionat del món de la RoboCup Junior International Istanbul 2011
06 a 10-07-11
Per segon any consecutiu BOGATECH ha participat al campionat del món de la RoboCup Junior International que aquest 2011 s'ha celebrat a Istanbul en representació d'Espanya. BOGATECH ha estat el primer equip de l'Estat Espanyol que s'ha presentat a aquesta prova, aquest any per segona vegada. Assistir a un esdeveniment mundial amb més de 3.000 participants entre totes les categories, que està considerat com els olímpics de la robòtica, és un gran privilegi. A més de presentar el treball realitzat durant tot el curs en la prova individual, la competició Junior és un esdeveniment multi-cultural perquè l'últim dia de competició els equips s'ajunten de tres en tres, en el que s'anomenen súper equips, fent especial atenció a que les llengües i cultures dels equips siguin diferents per crear, en el cas de la prova de dansa, una nova i única representació amb una nova coreografia, un nou disseny de robots amb la seva reprogramació, amb una nova música, etc., que cal realitzar en menys de 24 hores. És una prova que posa de manifest la capacitat de nenes i nens en ser creatius, en dominar la tecnologia, en treballar en equip, en superar la barrera del llenguatge i de la cultura, i en explicar com han treballat.

Estem extraordinàriament orgullosos i satisfets perquè aquest any BOGATECH ha tornat a obtenir dos premis:

   - Premi al millor equip del món en la utilització de sensors (RoboCup Junior World Best Use of Sensors)
   - Premi al millor súper equip del món (RoboCup Junior World Best Super Team)

[+ info]
   
Sopar de BOGATECH al Mannà restaurant per celebrar i preparar la participació al campionat del món de la RoboCup Junior International Istanbul 2011
22-06-11
Bogatech va obtenir el primer premi de la prova de dansa al campionat nacional de la RoboCup Junior, la qual cosa el classifica per representar a Espanya al campionat del món de la RoboCup Junior International Istanbul 2011. A més, Bogatech va quedar en segon lloc a la prova de rescat, obtenint el premi del concurs espacial organitzat per l'INTA, unes colònies tecnològiques amb el tema de l'espai a la vida quotidiana. Per tal de celebrar aquests aconteixements i organitzar el viatge a Istanbul vàrem anar a sopar al Mannà Restaurant. Com sempre, en Jesús del Mannà ha fet degustar les seves especialitats. Tots varem gaudir d'un sopar excel·lent en un ambient relaxat. Moltes gràcies Jesús !

Celebració al Mannà Restaurant de la participació de BOGATECH a la RCJI Istanbul 2011
Projecte de robòtica col·laborativa entre 3 robots i una tirolina NXT, Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària extraescolar
17-06-11
Durant la festa de fi de curs de l'Escola Bogatell, els alumnes del Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària extraescolar d'iniciació a la robòtica educativa i a la programació de robots autònoms varen fer una presentació pública del seu projecte de fi de curs de robòtica col·laborativa. El projecte final de curs va consistir en dissenyar diferents robots per transportar una pilota d'un lloc a un altre, entre diferents alçades.

       
BOGATECH presenta la prova de dansa de la RoboCup Junior International Istanbul 2011 a tots els alumnes de 6è de Primària de l'Escola Bogatell
16-06-11
L'equip de competició del Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària, BOGATECH, va presentar el projecte tècnic i va representar la prova de dansa titulada “Somnis de Musicoides” per a tots els alumnes de 6è de Primària (als quals s'han fet unes classes teòriques-pràctiques curriculars de matemàtiques i uns tallers utilitzant la tecnologia de robòtica educativa de LEGO). Aquest exercici de dansa representarà a Espanya al campionat del món de la RoboCup Junior International Istanbul 2011 del 6 al 10 de juliol.

La prova de dansa que ha realitzat BOGATECH és un exercici de construcció, programació i sincronització de 8 musicoides, és a dir, robots que toquen instruments musicals, formant una orquestra composada per 4 xilòfons, 1 piano tocat per 3 robots, 1 musicoide que toca la percussió amb 2 maraques, 1 pandereta i 1 cascavell, un membre de l'equip tocant la viola, una altre dirigint tota l'orquestra i la resta fent una representació a l'escenari. A més, també han realitzat una animació amb Scratch, que representa la mateixa escena, sincronitzada amb els musicoides pel robot de percussió mitjançant la placa de sensors PicoCat. És una prova molt divertida i friki, però molt difícil i amb un alt nivell de complexitat, i creiem que serà molt innovadora ja que pensem que potser serà la primera vegada que els robots fan la música, normalment ballen i es sincronitzen amb una música preenregistrada, i que un robot sincronitza una animació en Scratch...

Podeu veure la notícia al InfoK de TV3 i el link directe al vídeo, on varen enregistrar part de la prova i varen entrevistar alguns membres de l'equip i alguns alumnes de 6è.

Notícia i vídeo d'InfoK de TV3 de la presentació de BOGATECH, Somnis de Musicoides    BOGATECH dance, Somnis de Musicoides, Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària    BOGATECH dance, Somnis de Musicoides, Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària
L'ús de la robòtica educativa en l'àmbit curricular de cicle superior de Primària, III Jornada Programa'2011, Citilab Cornellà
21-05-11
El Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària va participar a la tercera edició de la Jornada Programa'2011 dedicada als entorns de programació i de robòtica escolar que va tenir lloc el 21 de maig de 2011 a la seu del Citilab. La III jornada s'adreça als i les professionals d'educació primària i secundària interessats en l'ús didàctic dels llenguatges de programació i de la robòtica educativa. La III jornada a més d'oferir formació, te l'objectiu de potenciar el diàleg i l'intercanvi d'experiències d'aula. Aquestes jornades les organitza el Departament d'Ensenyament juntament amb el Citilab de Cornellà.

El Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària va fer la presentació: "L'ús de la robòtica educativa en l'àmbit curricular de cicle superior de Primària". Aquesta presentació es basa en una experiència realitzada aquest any per l'Escola Bogatell i el Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària on s'ha utilitzat la robòtica educativa en l'àmbit curricular amb tots els alumnes de 6è de Primària. Els alumnes han realitzat diferents pràctiques amb peces de LEGO pel càlcul i simplificació de fraccions, pels canvis d'unitats, i per entendre les figures planes mitjançant la geometria de LEGO. A més, tots els alumnes en grups reduïts, han realitzat dos tallers de robòtica LEGO aprenent a programar un robot i aplicant els conceptes anteriors, per descobrir com calcular les rotacions i graus de gir del motor per moure el robot, i també per fer-lo aturar sobre una línia segons el seu color mitjançant el sensor de llum i utilitzant la mitjana aritmètica per calcular els diferents llindars entre cada color.

L'ús de la robòtica educativa en l'àmbit curricular de cicle superior de Primària, III Jornada Programa'2011, Citilab Cornellà
BOGATECH obté el primer premi de dansa i el segon premi de rescat en la RoboCup Junior Open Spain 2011 a Alcalà de Henares i representarà Espanya al campionat del món a Turquia
04-05-11
BOGATECH va competir en les proves de dansa i de rescat de la RoboCup Junior Open Spain 2011 a la Universitat Politècnica d'Alcalà de Henares. L'equip va obtenir el primer premi de dansa i el segon premi de rescat. Per tant, BOGATECH tornarà a representar Espanya en la prova de dansa al campionat del món de la RoboCup Junior International Istanbul 2011 a Turquia del 6 al 10 de juliol. Estem molt satisfets dels nostres resultats que són una bona prova del gran esforç realitzat pels membres de l'equip i de la seva tenacitat des de l'inici del curs escolar. Esperem que el nostre esforç animi altres alumnes i altres equips a participar en aquestes proves tant engrescadores i didàctiques, ja que seguim essent l'únic equip Català que hi participa.

BOGATECH compitió en las pruebas de danza y de rescate de la RoboCup Junior Open Spain 2011 en la Universidad Politécnica de Alcalá de Henares. El equipo obtuvo el primer premio de danza y el segundo premio de rescate. Por tanto, BOGATECH volverá a representar a España en la prueba de danza en el campeonato del mundo de la RoboCup Junior International Istanbul 2011 en Turquía del 6 al 10 de julio. Estamos muy satisfechos de nuestros resultados que son una buena prueba del gran esfuerzo realizado por los miembros del equipo y de su tenacidad desde el inicio del curso escolar. Esperamos que nuestro esfuerzo anime a otros alumnos y a otros equipos a participar en estas pruebas tan alentadoras y didácticas, ya que seguimos siendo el único equipo catalán que participa en ellas.

BOGATECH competed in the dance and rescue challenges at the RoboCup Junior Open Spain 2011 at Alcalá de Henares Polytechnic University. The team awarded the dance first prize and the rescue second prize. Thus again, BOGATECH will represent Spain in the dance challenge at the world competition of RoboCup Junior International Istanbul 2011 in Turkey from 6 to 10 July. We are very satisfied with our results which are a good proof of the big effort undertaken by the team members and their tenacity from the start of the academic course. We hope that our effort will encourage other students and teams to participate in such encouraging and educational challenges, since we are the only Catalan team that participates.

Dance First Prize RoboCup Junior Open Spain 2011    Dance First Prize RoboCup Junior Open Spain 2011    Dance First Prize RoboCup Junior Open Spain 2011
La robòtica educativa, eina per a un ensenyament més eficient i creatiu, Protagonistes, ja!, número 60, Associació Diomira
Febrer-mars 2011
La revista "Protagonistes, ja!", publicació de l'Associació Diomira, ens ha demanat participar en aquest número sobre la capacitat creativa i les competències socials exposant l'experiència del Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària amb l'article “La robòtica educativa, eina per a un ensenyament més eficient i creatiu”.

La robòtica educativa, eina per a un ensenyament més eficient i creatiu, Protagonistes, ja!, número 60, Associació Diomira
RoboCup Junior Open Spain 2011
Febrer 2011
Aquest link us portarà a la web de la RoboCup Junior Spain amb explicacions sobre l'objectiu d'aquesta competició internacional per a joves de primària fins a 14 anys i de secundària fins a 19 anys, i sobre els diferents tipus de proves (rescat, futbol i dansa). També trobareu el reglament de cada prova i les instruccions per construir els taulers de joc. Ja s'ha publicat el reglament d'aquest any per a cada prova, i cal revisar-lo ja que pot contenir alguns canvis respecte a anys anteriors. És molt important estudiar els diferents documents que conté, especialment els reglaments.

La competició nacional, la RoboCup Junior Open Spain 2011, es celebrarà a l'edifici politècnic de l'Universitat d'Alcalá, a Alcalá d'Henares, Madrid, el dilluns 4 d'abril de 2011. Si us interessa participar-hi, cal que realitzeu les inscripcions. Els equips que es classifiquin al campionat nacional podran competir al campionat mundial, la RoboCup Junior International Istanbul 2011, que aquest any es celebrarà a Istanbul, Turquia. Finalment, també podeu consultar la web oficial de la RoboCup Junior internacional.
Presentació del Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària, "Aprendre jugant", a les XI Jornades del PECB "La creativitat en educació"
29 i 30-11-10
El Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària va participar en les XI Jornades del Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona, "La creativitat en educació", fent la presentació "Aprendre jugant" sobre l'oportunitat i interès d'utilitzar la robòtica com a eina educativa. Es tracta de despertar en els alumnes la passió per la ciència, la tecnologia, la enginyeria i les matemàtiques, on l'aprenentatge es realitza a través del joc, però de forma dirigida. Els alumnes aprenen dels seus propis errors, aprenen a treballar i a col·laborar en equip, comparteixen els seus propis coneixements, i posen en pràctica els valors del professionalisme cordial. Seguint els següents lligams podeu consultar el programa de les jornades i el document base per a la declaració de les XI Jornades.

Presentació del Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària,
Celebració al Mannà Restaurant dels dos premis internacionals obtinguts per BOGATECH a la RoboCup Junior International Singapore 2010
22-07-10
Després de veure les fotos del viatge a Singapur, hem anat a celebrar els dos èxits tant importants obtinguts al campionat del món de la RoboCup Junior International Singapore 2010: el premi al millor equip novell del món i el premi al millor súper equip del món. Com sempre, en Jesús del Mannà Restaurant ha fet degustar algunes de les seves especialitats als membres de l'equip de competició BOGATECH del Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària. Hem degustat els pastis de peix de roca amb torrades, les croquetes de pernil, de marisc i de botifarra negra, les torrades amb tomàquet i seitó, els seitons arrebossats, els tomàquets confitats amb crema de formatge, els nachos amb formatge fos, el foie gras amb poma, els llagostins embolcallats amb carbassó a la planxa, i per finalitzar la fideuà i, de postres, el tiramisú de gerds. El sopar va estar acompanyat de vi blanc, aigua i d'un bon cava per fer el brindis. Tots varem gaudir d'un sopar excel·lent en un ambient relaxat. Moltes gràcies Jesús !

Celebració al Mannà Restaurant dels dos premis internacionals obtinguts per BOGATECH a la RCJI Singapore 2010    Celebració al Mannà Restaurant dels dos premis internacionals obtinguts per BOGATECH a la RCJI Singapore 2010
BOGATECH al programa Extraradi de COMRàdio amb en Franc Lluís, Barcelona
19-07-10
En Franc lluís del programa Extraradi de COMRàdio ha entrevistat a l'equip BOGATECH sobre els èxits obtinguts al campionat del món de la RoboCup Junior International Singapore 2010. Podeu escoltar l'entrevista, veure les fotos i visitar el blog del programa, o accedir al nostre grup de Facebook BOGATECH A LA ROBOCUP JUNIOR 2010 DE SINGAPORE amb tots els vincles.

BOGATECH a COMRàdio    Els robots i els trofeus a l'estudi de gravació
BOGATECH guanya dos premis al campionat del món de la RoboCup Junior International Singapore 2010
24-06-10
La competició de robòtica RoboCup Junior International Singapore 2010 ha estat una experiència humana i educativa inoblidable, tant pels membres de l'equip com per a l'entrenador, i els pares. Ha estat un enorme privilegi poder assistir i formar part del que es consideren els olímpics de la robòtica educativa.

A més, l'esforç de tot l'equip durant un any s'ha vist molt més que recompensat donat que hem obtingut dos premis:

   - Premi al millor equip novell del món (RoboCup Junior World Best Novice Team)
   - Premi al millor súper equip del món (RoboCup Junior World Best Super Team)

[+ info]
       

Podeu seguir l'esdeveniment de la RoboCup Junior International Singapore 2010 des del nostre grup de Facebook BOGATECH A LA ROBOCUP JUNIOR 2010 DE SINGAPORE
Participació del Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària a la Festa de la Ciència 2010
12 i 13-06-10
El Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària (TRL) va participar a la Festa de la Ciència 2010, que va tenir lloc al Parc de la Ciutadella, realitzant un taller d'iniciació a la programació de robots autònoms assistit pels alumnes del TRL i l'equip de competició BOGATECH va fer l'estrena de la prova de dansa, que presentarà al campionat del món de la RoboCup Junior International Singapur 2010 del 18 al 25 de juny, va fer demostracions i va exposar els robots de futbol i de rescat que varen participar en el campionat nacional de la RoboCup Junior.

Programa Festa de la Ciència 2010       Taller d'iniciació a la programació de robots autònoms       Presentació robots de futbol i robots de rescat de BOGATECH
Presentació del projecte final del Taller de Robòtica LEGO extraescolar d'iniciació, Escola Bogatell
11-06-10
Coincidint amb la festa de fi de curs de l'Escola Bogatell, els alumnes del Taller de Robòtica LEGO extraescolar d'iniciació a la robòtica educativa i a la programació de robots autònoms varen fer una presentació pública del seu projecte final de robòtica col·laborativa. El projecte final de curs va consistir en dissenyar un artilugi per transportar una pilota d'un lloc a un altre, a diferents alçades i entre varis robots.

       
El Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària finalista al premi Barcelona Digital a la innovació digital  ( veure vídeo )
17-05-10
El Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària (TRL) ha quedat finalista entre 114 projectes a la 12a edició dels Premis Barcelona Digital a la Innovació Digital. Aquests premis tenen com a objectiu recolzar aquelles idees i projectes innovadors de clara aplicació tecnològica basats en resultats generats en les empreses, centres tecnològics i universitats així com productes i serveis innovadors, desenvolupats o en fase de desenvolupament, encaminats a impulsar l'aprofitament empresarial de resultats i/o tecnologia generada en l'àmbit de la societat de la informació i el món digital.

Per nosaltres, només quedar finalistes ja és un enorme acompliment i tot un honor, especialment per la joventut del projecte, iniciat a l'estiu del 2007, i per la manca de recursos i espais que tenim per desenvolupar l'activitat i poder participar en competicions i esdeveniments internacionals. A més, crec que és un reconeixement molt encoratjador a la tasca que fan les nenes i nens del taller que treballen amb passió, entusiasme i en equip, intentant superar sempre els entrebancs de la informàtica i de la robòtica, així com els de les relacions humanes...

BDigital ha realitzat uns vídeos dels finalistes de cada categoria. Podeu veure directament el vídeo que han fet sobre el TRL o veure'l a la web de BDigital.

Premis BDigital a la Innovació Digital       Vídeo sobre el Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària
Celebració final de temporada de l'equip BOGATECH al Mannà Restaurant
15-05-10
Com sempre, en Jesús del Mannà Restaurant ha fet degustar algunes de les seves especialitats als membres de l'equip de competició BOGATECH del Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària. A més de treballar dur i amb dedicació per resoldre els reptes de cada competició, també és important que els nens i nenes aprenguin a valorar i degustar el bon menjar. Hem degustat els pastissos d'escalivada i de peix de roca, els tomàquets confitats, el foie gras amb torrades, les torrades de llagostins amb crema i de formatge amb seva, les carxofes amb cranc, les croquetes de pernil, de xistorra, de marisc i de botifarra negra, i per finalitzar la fideuà i el tiramisú de postre, excel·lent!

Celebració final de temporada de BOGATECH al Mannà Restaurant
BOGATECH s'ha classificat per competir a Singapur en les proves de dansa i rescat de la RoboCup Junior Open Spain 2010 a Alcalà de Henares
16-04-10
BOGATECH va presentar tres equips a cadascuna de les proves de futbol, rescat i dansa de Primària. Tots tres equips varen fer un molt bon paper i els de dansa i rescat es van classificar per competir a la RoboCup Junior International 2010 Singapur representant a Espanya, aquest proper juny. Estem molt satisfets dels resultats i molt orgullosos d'haver estat el primer equip en presentar-se a la prova de dansa per primera vegada a Espanya. Trobareu més informació al link RoboCup Junior Open SPAIN 2010.

       
Presentació "La robòtica educativa: experiències del Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària" a AulaTAC - Expodidàctica, Barcelona
18 a 20-03-10
L'objectiu de la presentació del Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària en AulaTAC, espai d'intercanvi d'experiències i bones pràctiques d'Expodidàctica, saló dels recursos per a l'educació, és exposar l'experiència del TRL, que va començar a l'estiu de 2007, i alguns exemples de treballs que han realitzat els alumnes, per mostrar que la robòtica educativa és una forma molt dinàmica, activa, eficient, divertida i constructiva d'aprendre, i les possibilitats d'utilitzar-la dins l'àmbit extraescolar i curricular. Podeu consultar el programa a la web així com la resta de presentacions.

La robótica educativa: experiencias del Taller de Robótica LEGO Bogatell-Icària
El objetivo de la presentación del Taller de Robótica LEGO Bogatell-Icària en AulaTAC, espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas de Expodidàctica, salón de los recursos para la educación, es exponer la experiencia del TRL, que empezó en verano de 2007, y algunos de los ejemplos de los trabajos que han realizado los alumnos, para mostrar que la robótica educativa es una forma muy dinámica, activa, eficiente, divertida y constructiva de aprender, y las posibilidades de utilizarla dentro del ámbito extraescolar y curricular. Podéis consultar el programa en la web así como la resta de presentaciones.
Jornada de robòtica educativa sobre la competició internacional RoboCup Junior amb Complubot i BOGATECH, CEIP Bogatell
27-02-10
El Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària amb el taller Complubot de Madrid, els seus equips de competició i els seus entrenadors varen organitzar una jornada gratuïta de robòtica educativa sobre la competició internacional de la RoboCup Junior, que es composa de tres proves: futbol, rescat i dansa. La competició nacional es realitzarà el divendres 16 d'abril de 2010, i és una prova classificatòria per a la RoboCup Junior 2010 internacional que es celebrarà a Singapur de forma conjunta amb la RoboCup 2010 del 19 al 25 de juny de 2010.

L'Eduardo Gallego, entrenador de Complubot, és el representant nacional de la RCJ per a Espanya i membre del comité executiu de la RoboCup Junior 2010. El seu equip Complubot ha estat per dos anys consecutius el campió mundial de futbol i té una gran experiència en aquestes competicions.

   

La jornada va tenir una part explicativa sobre la robòtica educativa i l'experiència de Complubot i una part pràctica de demostracions, estudi i crítica constructiva sobre diferents solucions per a les diferents proves de la RCJ fetes per tots els alumnes assistents a la jornada que vulguin portar els seus robots (varem comptar amb un camp de futbol i un altre de rescat).

    PROGRAMA


    10:30-10:45 Benvinguda per parts dels directors dels centres (CEIP Bogatell-IES Icària) i presentació del programa

    10:45-13:00 Presentacions

          Introducció, què és la robòtica?

          L'aula de Complubot

          RoboCup: Robòtica Col·laborativa

          RoboCup Junior, una experiència humana i educativa

          Proves de la RoboCup Junior (explicació detallada de les regles)

          La plataforma Arduino

          Els robots de Complubot i la seva evolució

          Demostració dels robots de Soccer (en un camp A)

    13:00-14:30 Dinar (prèvia reserva per correu electrònic)

    14:30-15:45 Sessió pràctica i oberta de discussió, disseny i consell sobre els robots dels assistents

    15:45-16:00 Fi de la jornada i acomiadament


    LLOC: Sala Polivalent, CEIP Bogatell, c/Ramon Turró, 74-76, Barcelona

    DIA: dissabte 27 de febrer de 2010

    HORA: de 10:30 a 16:00


Més informació: AMPA Bogatell (93) 225-0496 i AMPA Icària (93) 221-2807.
Participació de BOGATECH en les Jornades d'Innovació Educativa amb Suport de les TIC, Col·legi Claver, Lleida
19 i 20-02-10
BOGATECH va participar en les Jornades d'Innovació Educativa amb Suport de les TIC per a professors al Col·legi Claver de Lleida, coincidint amb el seu 40 aniversari. Varem fer una introducció a la tecnologia robòtica de LEGO i al Curs per a professors d'Introducció a LEGO® Mindstorms NXT de la nostra web, i varem exposar algunes de les diferents experiències del Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària i l'esforç per introduir aquesta tecnologia en el programa docent dels centres educatius.
Obtenció del premi "EASY AS PIE Best Documentation Award" del concurs internacional "SNAP BOT CHALLENGE" d'un projecte d'en Roc de BOGATECH, LEGO Mindstorms NXTLOG2.0
21-12-09
Un projecte d'en Roc, membre de l'equip BOGATECH i alumne del Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària de competició, anomenat "Arthropet" ha obtingut un gran reconeixement internacional, el premi "EASY AS PIE Best Documentation Award" del concurs internacional "SNAP BOT CHALLENGE" de la web de LEGO dedicada a Mindstorms NXTLOG2.0. Tots els membres de BOGATECH i del TRL Bogatell-Icària estem enormement satisfets i orgullosos d'aquest acompliment. Aquest projecte forma part del TRL intensiu de juny-juliol de 2009, on es van realitzar una sèrie d'exercicis entre els quals l'estudi sobre l'exploració de l'essència del moviment. Si us interessen els projectes de LEGO Mindstorms, aquest blog NXTLOG2.0 dedicat a Mindstorms és una molt bona font d'inspiració, permet compartir projectes i experiències, i permet relacionar-se amb altres persones amb mateixos interessos. No deixeu de consultar-lo de tant en tant.

Arthropet, EASY AS PIE Best Documentation Award, NXTLOG2.0     Arthropet, EASY AS PIE Best Documentation Award, NXTLOG2.0     Arthropet, EASY AS PIE Best Documentation Award, NXTLOG2.0
Participació de BOGATECH en la mostra d'arts innovadores d'última generació WIP, Barcelona
12-12-09
BOGATECH va participar en la mostra anual d'arts innovadores d'última generació WIP. El WIP es realitza en diferents espais del districte 22@, al barri del Poblenou de Barcelona. En forma de shows audiovisuals, d'intervencions creatives en espais públics, de mostres tecnològiques o de videoprojeccions, WIP acosta al ciutadà noves formes de creació artística sorgides de la interacció entre el món de l'art, la tecnologia digital i l'espai urbà. WIP és el resultat de diversos processos artístics iniciats mesos abans i que troben el seu desenllaç expositiu durant la celebració de la mostra. Una mostra que visibilitza part del talent creatiu i tecnològic que institucions, col·lectius i empreses desenvolupen al barri del Poblenou de Barcelona.

Totes les activitats WIP són d'accés gratuït. Podeu consultar el programa d'activitats, espais i horaris a la web del WIP. També podeu consultar el dossier de premsa (2MB) i el cartell del WIP (800K).

Coincidint amb la nostra participació al WIP 09 es va celebrar un massiu dia d'acció global pel clima impulsat per organitzacions no governamentals amb una vigília amb espelmes, al qual ens varem sumar. Milers d'esdeveniments varen tenir lloc simultàniament en cada racó del món, més de 2900 esdeveniments en 136 països, mentre els líders es reunien a Copenhaguen durant les negociacions climàtiques més importants del nostre temps. El missatge va ser clar: "El Món vol un Acord Real", un tractat lo suficientment fort com per lluitar sèriament contra el canvi climàtic.

El punt diferencial de la nostra vigília d'espelmes va ser la preparació especial d'un exercici de robòtica al voltant de les espelmes que cada assistent va poder encendre i dipositar en un recorregut especial que va fer un dels nostres robots. Podeu veure les fotos, els vídeos, la presentació de l'exercici amb el disseny del robot i la seva programació, i la web de avaaz.org on surten els esdeveniments en tot el món.

WIP
Cartell del WIP (2MB)
Vigília amb espelmes, massiu dia d'acció global pel clima
El Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària ha obtingut el Primer Premi ITworldEdu
30-10-09
El Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària ha obtingut el Primer Premi ITworldEdu a la millor solució de tecnologia educativa desenvolupada per centres educatius.
Els principals objectius del Premi són els següents:
  
- Reconèixer el creixent esforç de l'àmbit educatiu en la creació pròpia i avaluació de nous recursos digitals.
  
- Reconèixer la figura del personal docent i administratiu dels centres educatius, com a principals agents de la innovació educativa a través de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
  
- Estimular i informar els proveïdors tecnològics i tot l'entorn educatiu sobre eines creatives i de qualitat innovadora que realment funcionen a l'aula, faciliten l'aprenentatge personalitzat i la tasca docent i de gestió.

L'ITworldEdu 2009 conclou que la tecnologia a les aules ha d'anar acompanyada d'una evolució en el model d'ensenyament.

Podeu consultar les notícies al ITworldEdu News 4.


   
Lliurament del Primer Premi ITworldEdu a Josep Maria Fargas per part de l'Honorable Sr. Ernest Maragall,
Conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya i foto de grup amb tots els premiats
Nota de premsa ITworldEdu 2009
Presentació del Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària  ( veure pòster )
27-10-09
Els components de BOGATECH varen presentar el projecte del taller intensiu que varen realitzar el juny-juliol de 2009 al IES Icària, sobre el moviment sincronitzat entre 6 robots NXT. També varen presentar l'estudi sobre l'exploració de l'essència del moviment (sense rodes) i l'estudi dels robots trepadors (amb rodes). A més, varem comptar amb un convidat especial, en Guillem Alenyà, de l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC-UPC) que va presentar els projectes del IRI, la tutoria de projectes de recerca d'alumnes de batxillerat i va fer demostracions molt didàctiques dels robots del Taller d'Humanoides. Finalment varem inaugurar la temporada amb un "pica-pica" patrocinat per Mannà Restaurant.

Exploració del Moviment (sense rodes), TRL Bogatell-Icària     Exploració del Moviment (sense rodes), TRL Bogatell-Icària     Estudi de trepadors (amb rodes), TRL Bogatell-Icària     Taller d'Humanoides, IRI
Moviment amb un motor · mecanisme autònom amb dos motors · robot trepador · robot humanoide "Twiki"


Moviment sincronitzat entre 6 robots NXT, TRL Bogatell-Icària
Moviment sincronitzat entre 6 robots NXT

    PROGRAMA


    - Benvinguda per parts dels directors dels centres i explicació del projecte pilot del Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària

    - Presentació del treball dels alumnes del "Taller de Robòtica LEGO" intensiu del juliol

          Estudi de l'essència del moviment (sense rodes)

          Estudi dels trepadors (amb rodes)

          Demostració d'un exercici de moviment sincronitzat entre 6 robots

    - Presentació de Guillem Alenyà, Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC-UPC)

          Presentació de projectes del IRI

          Tutoria de projectes de recerca d'alumnes de batxillerat

          Presentació i demostració dels robots del Taller d'Humanoides

    - Inauguració de la temporada amb pica-pica patrocinat per Mannà Restaurant i acomiadament


    LLOC: Sala Magna, IES Icària, c/Doctor Trueta, 81, Barcelona

    DIA: dimarts 27 d'octubre de 2009

    HORA: de 19:00 a 21:00


Més informació AMPAs: Icària (93) 221-2807 i Bogatell (93) 225-0496.
Participació en la primera conferencia europea "LEGO Engineering Conference" al Wembley National Stadium, Londres
23-10-09
La primera conferencia "LEGO Engineering Conference for Mindstorms Education" va estar organitzada per DACTA, distribuidor europeu de LEGO Education. Varen assistir uns 15 professors i professores, i va tractar sobre l'ús de la tecnologia robòtica de LEGO als cicles de Primària i Secundària, de com fomentar que les nenes s'interessin per la robòtica, es van presentar diferents competicions de robòtica educativa, com la FIRST LEGO League i la RoboCup Junior, es van fer diferents tallers per a professors, i es va presentar la tasca que realitzen els anomenats Centres d'Aprenentatge de Ciutat (City Learning Centers) per promoure les bones pràctiques en les escoles. Per més informació podeu consular el programa.
Participació de BOGATECH en la IV Jornada de Robots didàctics organitzada per robolot, Olot
17-10-09
BOGATECH va participar en la IV Jornada de difusió i intercanvi d'experiències relacionades amb els robots didàctics per a professors que es va dur a terme a Olot, organitzada per robolot, on varem exposar les diferents experiències del Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària (TRL). A més de presentar el Curs per a professors d'Introducció a LEGO® Mindstorms NXT, varem exposar els exercicis del TRL, l'exploració de l'essència del moviment (sense rodes), l'estudi de robots trepadors (amb rodes), l'exercici sobre el moviment sincronitzat entre 6 robots NXT, i l'exercici de robòtica col·laborativa entre 3 robots NXT, projecte de fi de curs realitzat pels alumnes del TRL del CEIP Bogatell durant el curs passat.

Finalment, es va exposar una reflexió sobre les característiques que han de tenir els concursos de robòtica per infants i es va presentar una proposta per desenvolupar una edició catalana i/o internacional més orientada a la diversitat, especialment per atreure més noies, i als petits reptes de disseny propi i amb dificultat creixent. Esperem que aquestes jornades animin professores i professors a adoptar aquestes tecnologies dins l'aula. Finalment volem felicitar a tota l'organització de robolot per unes jornades tant interessants com necessàries.
Realització del "Curs per a professors d'Introducció a LEGO Mindstorms NXT" al CETEI, Bellvitge
del 2 al 7-07-09
Del 2 al 7 de juliol de 2009 es va impartir el primer curs presencial de 20 hores per a professors d'introducció a LEGO Mindstorms NXT, al fòrum de la Fundació Jesuïtes Educació organitzat al Centre de Tecnologies Ituarte (CETEI) de la Fundació Joan XXIII de Bellvitge. Varen assistir 13 professors, majoritàriament de ESO, que varen mostrar un gran interès en integrar aquesta tecnologia als programes educatius curriculars dels seus centres. Podeu descarregar el programa del Fòrum 2009 en format PDF, on trobareu el curs sota el títol: "C4.- INICIACIÓ A LA ROBÒTICA AMB LEGO MINDSTORMS".
Presentació del projecte final del Taller de Robòtica LEGO extraescolar, CEIP Bogatell
19-06-09
Coincidint amb la festa de fi de curs del CEIP Bogatell, els alumnes del Taller de Robòtica LEGO extraescolar varen fer una presentació pública del seu projecte final de robòtica col·laborativa. El projecte va consistir en dur a terme la missió de portar una pilota del lloc de recollida al lloc d'entrega, passant pels diferents llocs d'intercanvi entre robots.

   
Participació al "2009 LEGO Engineering Symposium" a Tufts University, Medford, MA
1 i 2-06-09
Els dies 1 i 2 de juny varem participar al 3er Simposi anual de LEGO Engineering organitzat pel Center for Engineering Education and Outreach de Tufts University a Medford, Massachusetts. El simposi, que va tenir com a tema principal la construcció d'un entorn d'aprenentatge divers (especialment per les noies) amb la robòtica LEGO, va oferir tota una sèrie de presentacions i de laboratoris de desenvolupament pràctics (sobre projectes col·laboratius, competicions, story-making i data logging), on varen participar unes 90 persones de diversos països de tot el mon. Podeu consultar el programa del simposi, on veureu la llista de ponents i l'objectiu dels laboratoris de desenvolupament, i un resum de reflexions, on veureu que la construcció d'un entorn divers afavoreix l'aprenentatge de tothom, no només de les noies, que la forma de presentar els reptes és crucial per atreure i motivar les noies, i que el que agrada a les noies també agrada als nois. Podeu accedir directament a l'àrea de descàrrega de documents del simposi on trobareu un apartat amb el resum del simposi, un altre amb les presentacions i un tercer amb les conclusions de les sessions pràctiques dels laboratoris de desenvolupament.

Com a anècdota, varem tenir l'honor de visitar el Media Lab de MIT de la mà d'en Mitch Resnick, que va ser deixeble d'en Seymour Papert, amb un petit grup de professors i de responsables del grup LEGO d'Austràlia, de la Índia, d'Anglaterra, de Suïssa i de Dinamarca.

       
Participació de BOGATECH a la jornada "La programació com a entorn didàctic de futur" al Citilab, Cornellà
16-05-09
Si has provat d'utilitzar Logo, Scratch, Basic o altres eines per mostrar a les nenes i nens com de divertit pot ser programar, si utilitzes Arduino, LEGO, o altres kits de robòtica per complementar i ampliar la visió que els estudiants tenen de la tecnologia, si penses que aprendre a programar pot suposar una diferència en la manera d'entendre el món per als nostres nens i nenes, et convoquem al Citilab per compartir la teva experiència. Si estàs interessat en aquestes iniciatives, si t'agradaria posar-ne alguna en marxa però no saps ben bé com fer-ho, vine al Citilab el 16 de maig i veuràs com se n'han sortit els teus companys. El Departament d'Educació de la Generalitat va inaugurar la web de recursos per aprendre a programar, Imagina al portal edu365, amb una part dedicada a la robòtica educativa. A més, la jornada coincideix amb el Dia Internacional d'Scratch. La jornada està organitzada per la UPC/Citilab i pel Servei TAC del Departament d'Educació. També podeu trobar informació de la jornada a les pàgines del xtec i del edu365.
Participació de BOGATECH a la Segona edició del Concurs Internacional de Robòtica JET del Campus de Terrassa UPC
9 i 10-05-09
Els dies 9 i 10 de Maig, coincidint amb el dissabte i diumenge de la Setmana Cultural del Campus de Terrassa UPC, es va celebrar la Segona Edició del Concurs Internacional de Robòtica JET de Terrassa.

El primer dia a les 11 es va iniciar el Concurs amb l'Acte Inaugural i es va dedicar la resta del dia a les classificacions dels robots per a cada categoria. L'endemà van tenir lloc les finals, quan aquestes es van acabar es va celebrar l'entrega de premis i finalment l'Acte de Cloenda.

A més a més, durant el Concurs, es van realitzar diverses activitats pensades per a que els nens i nenes visitants passin una bona estona, com el Taller LEGO i diverses exposicions d'interès general. Entre aquestes activitats, el diumenge dia 10 durant tot el matí (10 a 14h) van tenir lloc les demostracions dels equips invitats de la FIRST LEGO League, on BOGATECH hi va participar, en una sala reservada exclusivament per a ells on tot el públic assistent i participants van poder observar les demostracions del seu treball.
Presentació de "The Climate Project Spain" pels alumnes de 1er de Batxillerat al IES Icària
22-04-09
En Lluís Pons, professor del Departament de Projectes d'Enginyeria de la UPC, va fer la presentació The Climate Project Spain pels alumnes de 1er de Batxillerat del IES Icària. Aquesta presentació forma part de les activitats organitzades al IES Icària i al CEIP Bogatell relacionades amb la competició internacional de robòtica FLL 2008 sobre el canvi climàtic. En Lluís Pons és un presentador que forma part del projecte sobre el canvi climàtic liderat per Al Gore, per a conscienciar els ciutadans i els governs del mon sobre la crisi de l'escalfament global que afecta a la Terra.

   
Presentació dels projectes de la competició internacional FIRST LEGO League 2008 al IES Icària  ( veure pòster )
01-04-09
Amb la idea que les nenes i els nens, que composen els diferents equips que participen a la competició internacional anual FIRST LEGO League de robòtica, es coneguin i comparteixen projectes, solucions, enginy, experiència, il·lusió i passin una estona distesa i agradable, des dels centres i les AMPAs, hem organitzat aquesta primera tarda de robòtica FLL 2008 no competitiva i altament educativa.

Per això hem convidat a tres equips: Segadors DN'APS, Robocracks i FMC234-I (no tenim espai per a convidar-ne més), que juntament amb els nostre equip BOGATECH, varen fer totes les presentacions de la FLL 2008 (projecte científic i projecte tècnic) i unes demostracions del repte del robot amb l'acompliment de les diferents missions. Es tracta de compartir experiències i aprendre els uns dels altres. Al mateix temps també volem compartir amb la resta d'alumnes dels centres, convidats i amigues i amics, l'enorme treball que s'ha realitzat, exposar la passió i il·lusió per la feina i mirar d'engrescar més alumnes.

           
Segadors DN'APS · Robocracks · FMC234-I · BOGATECH (FLL 2008)

Varem comptar amb una ponent "de luxe", na Carme Torras, que és investigadora de prestigi internacional de l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC-UPC), i una escriptora excel·lent de ciència ficció. Segurament, aquesta faceta literària l'ajuda a allunyar-se del dia a dia per pensar i transmetre el futur de la seva feina. Va fer una ponència sobre el futur de la robòtica titulada: "Volem robots intel·ligents o que ens facin intel·ligents?", on va exposar els diferents tipus de robots, la feina que fa al seu departament i finalment va exposar les diferents vies d'investigació en robòtica, des de les més funcionals a les més lúdiques, i fins i tot altres èticament qüestionables.

           
Projectes del Departament de Robòtica Industrial de la UPC, on treballa i investiga la Carme Torras

Finalment, Mannà Restaurant, el nostre espònsor de "merendoles", ens va oferir un pica-pica.
Creiem que va ser una tarda molt útil i engrescadora, i fins i tot varem comptar amb la consellera d'educació del nostre Districte, na Pilar Oliva, que va dir unes paraules de suport i ànims per la feina dels equips.

    PROGRAMA


    - Benvinguda per parts dels directors dels centres i explicació del projecte pilot del Taller de Robòtica Lego Bogatell-Icària

    - Ponència de na Carme Torras "Volem robots intel·ligents o que ens facin intel·ligents?"
          Na Carme és investigadora de prestigi internacional de l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC-UPC), i escriptora excel·lent de ciència ficció

    - Explicació de la competició FIRST LEGO League

    - Presentació dels projectes científics dels 4 equips (Segadors DN'APS, Robocracks, FMC234-I i BOGATECH)

    - Presentació dels projectes tècnics dels 4 equips (Segadors DN'APS, Robocracks, FMC234-I i BOGATECH)

    - Demostració de les missions realitzades pels 4 equips (Segadors DN'APS, Robocracks, FMC234-I i BOGATECH)

    - Pica-pica patrocinat per Mannà Restaurant i acomiadament


    LLOC: Sala Magna, IES Icària, c/Doctor Trueta, 81, Barcelona

    DIA: dimecres 1 d'abril de 2009

    HORA: de 18:30 a 20:30


Més informació AMPAs: Icària (93) 221-2807 i Bogatell (93) 225-0496.
BOGATECH va fer la 3a millor puntuació en la competició nacional FLL 2008 a CosmoCaixa, Barcelona
01-02-09
BOGATECH va fer un molt bon paper en la competició nacional de la FLL 2008 a CosmoCaixa, Barcelona. Les presentacions i explicacions dels projectes tècnic i científic van ser molt brillants i dinàmiques. Malgrat que varem fer la 3a millor puntuació en les 3 rondes de competició de robots dels 24 millors equips d'Espanya (120 equips), l'equip està una mica trist perquè saben que ho podrien haver fet molt millor, però ja se sap, els nervis de vegades traeixen en els moments més importants, però de tot s'aprèn. Estem però, molt satisfets de que varem obtenir el més prestigiós Premi GMV a la Millor Innovació i Creativitat en el Disseny del Robot en la competició catalana. Estem molt contents i agraïts a l'organització i als nostres col·laboradors, patrocinadors i companyes i companys d'escola i institut que varen venir a animar-nos.

Volem felicitar molt especialment als campions absoluts "Tecnorois" i als "Segadors DN'APS" que varen fer la puntuació més alta en la competició de robots. Us volem donar molts ànims per a que ens representeu al campionat europeu de Dinamarca i al mundial d'Atlanta, USA. També volem felicitar a la resta d'equips, amb els que esperem tenir alguna ocasió per compartir experiències i per conèixer-nos millor.

Podeu veure el vídeo de La Vanguardia digital: "Niños de 10 a 16 años construyen robots contra el cambio climático". Com anècdota, compartim portada amb l'èxit d'en Rafa Nadal. També podeu veure el vídeo de l'Informatiu de TV3 "La Lliga del Lego". Els resultats de totes les classificacions els podeu trobar a la web de roboteca.

Per cert, de cara a l'any vinent, el títol del repte serà: "SMART MOVE".
Participació de BOGATECH al 1er Simposi d'Innovació Educativa INNED1
23 i 24-01-09
BOGATECH va presentar una comunicació sobre l'experiència del Projecte Pilot del Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària al 1er Simposi d'Innovació Educativa INNED1. El simposi està pensat i creat com a pont de connexió entre la recerca educativa i les experiències innovadores. A més, pretén ser un punt de trobada dels diferents professionals relacionats amb l'àmbit educatiu i tota persona amb inquietuds per innovar.
La novel·la i els seus fonaments: una tertúlia entorn de... "La mutació sentimental" de Carme Torras, Aula màster, edifici A3, Campus Nord, UPC
18-12-08
A la tertúlia sobre el llibre "La mutació sentimental" de Carme Torras es parlarà tant dels aspectes literaris de l'obra com dels fonaments tecnocientífics sobre els quals s'ha bastit l'argument. A la novel·la es planteja una societat futura on els robots personals han modificat el pensament, les emocions i les relacions humanes per millorar-los o empitjorar-los segons l'apreciació de cadascú. S'espera propiciar un interessant debat on participaran altres científics i escriptors com Miquel Barceló, Josep Amat, Josep Casanovas i Jordi Font-Agustí.
BOGATECH va obtenir el Premi GMV a la Millor Innovació i Creativitat en el Disseny del Robot en la competició de la FLL 2008 de Barcelona
14-12-08
BOGATECH va obtenir el més prestigiós Premi GMV a la Millor Innovació i Creativitat en el Disseny del Robot en la competició de la FLL 2008 de Barcelona. Estem molt contents i agraïts a l'organització i als nostres col·laboradors, patrocinadors i companyes i companys d'escola i institut que varen venir a animar-nos. Aquest èxit demostra que amb esforç, passió, dedicació, bon humor i alegria és possible acomplir reptes inimaginables. Ara intentarem millorar la fiabilitat i rapidesa del robot per a la competició nacional que tindrà lloc a CosmoCaixa el proper 1 de febrer de 2009. Us esperem a tots i totes !! Podeu veure la notícia al infoK i el link al vídeo, on varen entrevistar els membres de l'equip.
Participació de BOGATECH al 1er FORUM LUDENS 08 joc · educació · innovació  ( veure PPT )
21-11-08
BOGATECH va exposar l'experiència del Projecte Pilot del Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària al 1er Fòrum Ludens 2008 sobre joc, educació i innovació. L'eix central del fòrum rau en el joc com a forma innovadora d'educar, i és un espai que actua com a aparador i altaveu d'un seguit de propostes innovadores que s'estan portant a terme no només al nostre país, sinó també a molts altres llocs del món; i que ens han d'inspirar per atendre les noves necessitats i situacions que ens envolten. Noves situacions que posen de manifest certes carències i limitacions que queden, val a dir-ho, plasmades en estudis com ara l'Informe Pisa o l'Informe sobre el nivell educatiu a Catalunya de la Fundació Jaume Bofill. En la presentació del Projecte Pilot del Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària es van explicar els objectius pedagògics del taller, la seva filosofia, com es va iniciar, la recomanable extensió que es pot fer del mateix cap a altres centres educatius, etc. Finalment es va exposar amb detall (fins i tot amb captures de pantalla dels programes informàtics) un exercici de robòtica col·laborativa, on quatre robots han de col·laborar per acomplir una tasca comuna. Aquest exercici es va realitzar al final del curs intensiu extraescolar el juny-juliol de 2008, amb alumnes del CEIP Bogatell i del IES Icària.
"El canvi climàtic i com ens afecta", Josep Enric Llebot, IES Icària  ( veure PPT , veure resum )
10-11-08
En Josep Enric Llebot, a més de de ser doctor en Ciències Físiques per la UAB, catedràtic de Física de la Matèria Condensada del Departament de Física de la UAB, i un llarg etcètera, ha estat el coordinador de l'Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya (2005). Per tant, poder comptar amb la seva participació en el Projecte Pilot del Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària és un luxe i un gran esdeveniment que cal aprofitar. Podeu baixar-vos el resum de l'informe del IPCC aplicat a Catalunya (en català, castellà o anglès). Veureu que no és difícil de llegir (algunes sigles les heu de trobar al glossari al final del document), està molt ben organitzat i és molt esclaridor i didàctic. Crec que és una molt bona lectura per a tots els públics. Trobareu més informació a l'apartat "FLL 2008" de la web.
Tertúlia de la Carme Torras sobre el seu llibre "La mutació sentimental" a la biblioteca Jaume Fuster
30-10-08
La Carme Torras, a banda de ser Premi Narcís Monturiol, i una investigadora en robòtica i xarxes neuronals de prestigi internacional, és una escriptora excel·lent i va guanyar el passat premi de Manuel de Pedrolo de ciència ficció amb una novel·la de robots, "La mutació sentimental", sobre la que va fer la xerrada. Una de les seves reflexions és que encara estem a temps de decidir quin tipus de robots volem pel futur.
Presentació oficial de la FLL 2008 Espanya a CosmoCaixa
21-10-08
La Fundació Scientia ha fet la presentació oficial de la FLL 2008 Espanya a CosmoCaixa el 21 d'octubre de 10:00 a 12:45 hores. La presentació va incloure una conferència científico-pedagògica d'en Tomàs Molina, l'home del temps de TV3, titulada "El canvi climàtic ens dona l'oportunitat de fer-ho millor", la presentació de les missions del repte de 2008 per part d'en Jordi Albó, cap de jutges i àrbitres de la FLL Espanya, i la sessió "Catàstrofes còsmiques" al planetari.
Participació de BOGATECH en la III Jornada de Robots didàctics organitzada per robolot, Olot
18-10-08
La participació de BOGATECH en les III Jornades de robots didàctics a Olot, organitzada per robolot per a professors ha permès exposar l'experiència del Taller de Robòtica LEGO i mostrar la gran capacitat que tenen els infants per aprendre, treballar en equip, compartir idees i esforços, i finalment explicar el seu propi treball. Per BOGATECH ha estat tot un honor poder compartir experiències amb alumnes de batxillerat i professors d'ESO, que han mostrat una gran varietat de robots (de minisumo, per solucionar laberints, treballs de recerca, aplicació d'ultrasons i infrarojos, impulsats per hidrogen, simuladors, ascensors, etc) i tècniques de construcció dels mateixos, alguns molt innovadors, i auto-construïts amb materials de baix cost, fins i tot reciclats. Si bé la robòtica LEGO té un cost més elevat, per contra ofereix un sistema de construcció modular molt senzill d'utilitzar, versàtil i compta amb un programari amigable i fàcil d'entendre, però d'una gran potència. La jornada ha conclòs amb la participació de BOGATECH en diferents demostracions, mostrant el repte de quatre robots col·laborant per realitzar una tasca, en el recinte de robolot de la fira de Sant Lluc i ha comptat amb la presència d'en Jesús Jordá Pardo, director del congres nacional "Jóvenes Investigadores", investigador del Programa Ramón y Cajal. Esperem que aquestes jornades animin els professors a adoptar aquestes tecnologies, però ja des de primer d'ESO. Finalment volem felicitar a tota l'organització de robolot per unes jornades tan extremadament interessants i necessàries.
Berenar de kick-off a Mannà Restaurant
11-10-08
Després d'una llarga tarda de dissabte analitzant les missions del repte de la FLL 2008, hem fet el berenar d'inici de la temporada. Per BOGATECH ja s'ha convertit en un clàssic molt esperat el berenar de kick-off amb el bon menjar al que ens té acostumat en Jesús. Ens hem xuclat els dits -uns més que altres- des dels tomàquets confitats amb formatge de cabra fins els seus famosos fideus rossejats, passant per les sardines marinades amb pa amb tomàquet, l'ojaldre de mil fulls amb escalivada amb foie gras, els boquerons fregits, les croquetes de l'àvia, les de chistorra i les de butifarra i pernil, els chipirones, la torrada de llagostins, la mini-pizza de seva i formatge, el bocata de sardines i per postres, l'inoblidable tiramisú. Per acabar hem fet una demostració especial per en Jesús i pel seu magnífic chef, del projecte de col·laboració entre quatre robots d'aquest estiu passat. Per cert, no us perdeu les seves fotos de l'arxipèlag de Svalbard. En Jesús, a més de ser un gran cuiner, com hem pogut comprovar, és un excel·lent fotògraf.
Canvi climàtic, Tomàs Molina, CEIP Bogatell  ( veure resum )
06-10-08
Aquí trobareu les fotos i el resum de la xerrada que va fer en Tomàs Molina sobre el canvi climàtic al CEIP Bogatell per l'equip BOGATECH i tots els alumnes de cicle superior del centre.
Presentació del Taller de Robòtica LEGO Bogatell-Icària  ( veure pòster )
30-09-08
Els components de BOGATECH varen presentar el projecte del taller intensiu que varen realitzar el juny-juliol de 2008 al IES Icària, on quatre robots col·laboren per realitzar una tasca. A més, varem comptar amb uns convidats especials, en Toni Ferraté de Ro-Botica, que va presentar un braç mecànic amb cinc graus de llibertat fet amb peces de LEGO ara fa 15 anys i va demostrar el funcionament de diferents tipus de robots. L'Arnau i en Ferran de l'Associació de Robòtica de Catalunya (ArCAT) varen fer demostracions dels seus rastrejadors, velocictes, lluitadors de sumo, recollidors d'escombraries (competició Eurobot), etc. Finalment, en David Serra de la Fundació Scientia va presentar els valors de la FLL i els seus objectius.